SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Strażak Roku 2020 Województwa Mazowieckiego

Drukuj PDF

STRAŻAK ROKU 2020 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
TRZEJ BOHATEROWIE MAZOWSZA

9 października 2021 roku, ze sporym, spowodowanym obostrzeniami pandemicznymi opóźnieniem, druhowie Hubert Owczarek, Paweł Górski i Bartosz Żółtowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym (gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni) uhonorowani zostali przy wypełniającej halę warszawskiego Torwaru widowni tytułami „Strażak Roku 2020 Województwa Mazowieckiego”.

Trzej bohaterscy strażacy 13 czerwca 2020 r. uratowali życie dwojga tonących dzieci. W dniu tym wypoczywali w miejscowości Kosewo Plaża nad brzegiem rzeki Wkra. Nieopodal wypoczywała matka z dwójką dzieci w wieku sześć i dwanaście lat. W pewnym momencie bawiące się w wodzie rodzeństwo porwane zostało przez silny nurt. Dramatyczną sytuację zauważyła jedna z przebywających nad wodą kobiet i zawołała na pomoc znajdujących się w pobliżu trzech mężczyzn. Hubert Owczarek i Paweł Górski wskoczyli do wody natychmiast i usiłowali wydobyć dzieci na brzeg. Wartki nurt sprawiał, że nie było to łatwe. Na pomoc pospieszył trzeci strażak Bartosz Żółtowski, któremu udało się dotrzeć do chłopca, a potem dopłynąć z nim do brzegu. Chwilę potem dwaj interweniujący wcześniej druhowie z pomocą nadpływających kajakarzy wydobyli na brzeg również dziewczynkę. Dzięki błyskawicznej pomocy dzieciom nic się nie stało. Publiczne ogłoszenie werdyktu kapituły organizowanego corocznie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP konkursu „Strażak Roku Województwa Mazowieckiego” nastąpiło podczas imprezy szkoleniowo-artystycznej pod hasłem „Pali się”. Werdykt ze sceny wygłosił prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek wręczając bohaterom dyplomy potwierdzające przyznanie tej wyjątkowej godności „Strażaka Roku”. Potem „posypały się” zasłużone materialne dowody uznania. Między innymi mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski wręczył wyróżnionym druhom pamiątkowe statuetki i – jako indywidualne nagrody – spalinowe pilarki. Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego druh Wiesław Kołodziejski przekazał listy gratulacyjne od marszałka Adama Struzika i nagrody pieniężne. Firma Brandbull Polska S.A. (tradycyjny już sponsor działań statutowych mazowieckiego oddziału naszego Związku) obdarowała bohaterów własnym produktem – sześcioma strażackimi hełmami. Były też nagrody dla macierzystej Ochotniczej Straży Pożarnej ufundowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w Brzezinach oraz defibrylator treningowy ATM-112 ufundowany przez firmę AGM Mitka Łabza sp.j.

Po uroczystości zgromadzeni na Torwarze uczestnicy tego szczególnego wydarzenia wysłuchali krótkiej prelekcji na temat zabezpieczania się przed pożarem, a potem bawili się podczas koncertu popularnej wokalistki Patrycji Markowskiej i jej gości.

INFORMACJA o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Drukuj PDF

INFORMACJA o obowiązku dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Od 31 października 2021 r. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) rozszerza katalog podmiotów określnych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Od 31 października 2021 r. jednym z podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc również OSP.

OSP są odrębnymi od siebie stowarzyszeniami, działającymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 869). OSP jako stowarzyszenia podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (wyjątek stowarzyszenia zwykłe).

Analizując definicję beneficjenta rzeczywistego z perspektywy OSP można stwierdzić, że beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna, która:

- sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub

- w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

patrz: art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W związku z powyższym przy ustalaniu osób, które są beneficjentami rzeczywistymi w OSP pod uwagę należy wziąć przede wszystkim osoby, które są członkami zarządu (reprezentują OSP na zewnątrz, posiadają uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działalność OSP). Nie tylko członkowie zarządu mogą zostać uznani na beneficjentów rzeczywistych. Należy również przeanalizować zakres uprawnień np. członków komisji rewizyjnej OSP jako organu nadzorczego. Wszystko zależy od zakresu uprawnień, jakie przyznaje im statut danej OSP.

Informacje podlegające zgłoszeniu:

 1. Dane identyfikacyjne OSP:
 • nazwa (firma),
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP, o ile został nadany.
 1. Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:
 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dokonania zmian np. składu osobowego zarządu (zmieniają się beneficjenci rzeczywiści), dane zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
5 VII 2021 r.

Mazowieckie obchody 100-lecia ZOSP RP

Drukuj PDF

Mazowieckie obchody 100-lecia ZOSP RP

W sobotę 18 września 2021 roku w Auli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. mazowieckiego upamiętniające setną rocznicę zjednoczenia ruchu strażackiego i utworzenia Związku OSP RP.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie i prezentacja sztandaru ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego oraz odśpiewanie Hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”.

Więcej…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności