SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podstawy prawne funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych

Email Drukuj PDF

Ochotnicze straże pożarne oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP funkcjonują jako stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / tekst jednolity - Dz.U. nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późniejszymi zmianami / oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / tekst jedn. - Dz.U. nr 178 z 2009 r. poz. 1380 z późn. zm. /, a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 i 874 z późn. zm. /. Ponadto w/w stowarzyszenia działają na podstawie swoich statutów, w których wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej wymagają uzgodnienia : w przypadku OSP - z komendantem powiatowym / miejskim Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania, natomiast w przypadku Związku OSP RP - z Komendantem Głównym PSP.

 

Statut stowarzyszenia określa w szczególności :

 

1/ nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

2/ teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

3/ cele i sposoby ich realizacji,

4/ sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

5/ władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

6/ sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

7/ sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8/ zasady dokonywania zmian statutu,

9/ sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady ich tworzenia. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, podlegającym wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego /rejestracji/ przez sąd rejestrowy - odpowiedni wydział KRS - właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu organowi statut stowarzyszenia.

Zarząd stowarzyszenia wpisanego do rejestru jest obowiązany - najpóźniej w ciągu miesiąca od jego wyboru - zawiadomić sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także wskazać adres siedziby stowarzyszenia.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do zmian w składzie zarządu i adresie siedziby stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy zmianie statutu.

Terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje.

Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki oraz doręczyć statut stowarzyszenia.

Tę zasadę stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

 

Organ nadzorujący / starosta / ma prawo :

 

1/ żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków / zebrania delegatów /,

2/ żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

W razie niezastosowania się stowarzyszenia do w/w wymagań, sąd na wniosek starosty może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nie wyższej niż 5.000 zł. Od tej grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do powyższych wymagań.

 

Stowarzyszenie w terminie 7 dni może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.
W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu, starosta, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o :

 

1/ udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia,

2/ uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia,

3/ rozwiązanie stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

 

Na wniosek starosty sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w razie gdy :

 

1/ liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby 15 członków, wymaganej do jego założenia,

2/ stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok.

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który tak jak każda Ochotnicza Straż Pożarna jest również stowarzyszeniem - działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz w oparciu o swój statut uchwalony na IX Zjeździe Krajowym Związku OSP RP w 1992 roku, następnie nowelizowanym na kolejnych zjazdach, ostatnio - na XII Zjeździe Krajowym Związku odbytym w Warszawie w dniu 30 września 2007 roku.

Związek OSP RP w 2004 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym prowadzi swoją działalność również na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Związek OSP RP zrzesza członków zwyczajnych, którymi ochotnicze straże pożarne oraz członków wspierających, którymi są osoby prawne zgłaszające swoje wsparcie w realizacji celów programowych Związku.

 

Związek OSP RP posiada następujące terenowe jednostki organizacyjne :

- oddziały wojewódzkie,

- oddziały powiatowe,

- oddziały miejskie, miejsko-gminne i gminne.

 

Władzami oddziałów : powiatowego, gminnego i równorzędnego Związku OSP RP są :

 

- zjazd oddziału powiatowego / miejskiego / miejsko-gminnego / gminnego Związku,

- zarząd oddziału powiatowego / miejskiego / miejsko-gminnego / gminnego Związku,

- prezydium zarządu oddziału powiatowego/miejskiego/miejsko-gminnego/gminnego Związku

- komisja rewizyjna oddziału powiatowego/miejskiego/miejsko-gminnego/gminnego Związku.

 

Władzami oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP są :

 

- zjazd oddziału wojewódzkiego Związku,

- zarząd oddziału wojewódzkiego Związku,

- prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku,

- komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego Związku,

- sąd honorowy oddziału wojewódzkiego Związku,

- zarząd wykonawczy oddziału wojewódzkiego Związku.

 

Władzami Związku OSP RP są :

 

- Zjazd Krajowy Związku,

- Zarząd Główny Związku,

- Prezydium Zarządu Głównego Związku,

- Główna Komisja Rewizyjna Związku,

- Główny Sąd Honorowy Związku,

- Zarząd Wykonawczy Związku.

 

 

 

 

 

 

Przykładowe zakresy obowiązków niektórych działaczy funkcyjnych oddziałów gminnych i równorzędnych Związku OSP RP :

 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP :

 

· reprezentuje oddział gminny / równorzędny / Związku i zarządza jego majątkiem,

· jest rzecznikiem interesów ochotniczych straży pożarnych i Związku OSP RP wobec gminnych władz samorządowych oraz instytucji, zakładów pracy i innych organizacji społecznych działających na terenie miasta/gminy,

· jest odpowiedzialny za to, aby każdorazowo po odbyciu Zjazdu Oddziału w terminie 14. dni po wyborze nowego składu Zarządu Oddziału - na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - zawiadomić o tym organ nadzorujący podając ten nowy skład Zarządu Oddziału i adres siedziby Oddziału,

· kieruje pracami Zarządu Oddziału i jego Prezydium. Szczegółową organizację i tryb pracy zarządów oddziałów gminnych /równorzędnych/ Związku oraz ich prezydiów określa regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w dniu 8 października 2001 r.

· zwołuje posiedzenia Zarządu Oddziału i jego Prezydium - wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla Zarządu i 1. raz w kwartale dla jego Prezydium - i im przewodniczy,

· podpisuje wraz z sekretarzem Zarządu Oddziału korespondencję wychodzącą, a wraz z skarbnikiem Zarządu Oddziału - dokumenty finansowe Oddziału.

 

Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP :

 

Zapewnia warunki prawidłowej działalności organizacyjnej Zarządu Oddziału poprzez prowadzenie następujących prac administracyjno-biurowych :

 

· zawiadamianie delegatów oraz gości zaproszonych na Zjazd Oddziału o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad,

· zawiadamianie członków Zarządu Oddziału i jego Prezydium oraz gości zaproszonych na posiedzenia Zarządu Oddziału i jego Prezydium - o ich terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad,

· przygotowywanie list obecności uczestników Zjazdu Oddziału oraz posiedzeń Zarządu Oddziału i jego Prezydium,

· staranne prowadzenie oraz przechowywanie w należytym porządku całości dokumentacji organizacyjnej Zarządu Oddziału / za wyjątkiem finansowej /, w tym również dokumentów z corocznie odbywanych na terenie miasta/gminy walnych zebrań członków OSP,

· systematyczne wprowadzanie do elektronicznego „ Systemu OSP ” Zarządu Głównego Związku OSP RP - aktualnych danych dotyczących działalności poszczególnych OSP,

· opracowywanie projektów planów działalności Zarządu Oddziału i jego Prezydium oraz sprawozdań z ich wykonania, a także - projektów uchwał Zarządu i jego Prezydium,

· opracowywanie wniosków odznaczeniowych i prowadzenie ewidencji tych wniosków, a także ewidencji orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak pożarniczych - nadanych członkom poszczególnych OSP z terenu miasta/gminy,

· przechowywanie sztandaru i pieczątek Oddziału.

 

Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP :

 

· odpowiada za prawidłowe - zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej,

· prowadzenie dokumentacji finansowej Oddziału,

· odpowiada za prawidłowe prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych, właściwą ich ewidencję oraz za odpowiednie przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych Oddziału Gminnego / równorzędnego / ZOSP RP,

· wraz z prezesem lub z wiceprezesem Zarządu Oddziału podpisuje wszelkie dokumenty finansowe,

· wraz z prezesem Zarządu Oddziału jest odpowiedzialny za prawidłowe - zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - wydatkowanie środków pieniężnych Oddziału, jak również - za należyte zabezpieczenie gotówki przed kradzieżą,

· opracowuje projekty rocznego planu budżetu Oddziału oraz sprawozdania z jego wykonania,

· opracowuje projekt rocznego sprawozdania finansowego Oddziału, który następnie - po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału - powinien być niezwłocznie przekazany do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

· prowadząc obsługę kasową Oddziału jest zobowiązany złożyć prezesowi Zarządu Oddziału pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,

· przyjmuje wpłaty rocznych składek członkowskich ochotniczych straży pożarnych - sprawując jednocześnie nadzór nad systematycznym ich wpłacaniem przez OSP.

 

 

Komendant Gminny / równorzędny / Związku OSP RP :

 

Wyboru na funkcję Komendanta Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP dokonuje Zarząd Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP - jako jednego z członków Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku, wybranych spośród członków Zarządu Oddziału - na podstawie § 63 ust. 1 statutu Związku OSP RP.

 

Wymagania wg Wytycznych w sprawie działalności komendanta gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 20 października 2005 r. - znowelizowanych w dniu 25 lutego 2010 r. :

 

· wiek : od co najmniej 25. lat do 65. lat,

· wykształcenie : średnie ewentualnie - zasadnicze,

· wyszkolenie pożarnicze : ukończenie kursu komendantów gminnych / równorzędnych / Związku,

· stan zdrowia : odpowiadający wymaganiom dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

 

Na podstawie § 63 ust. 1 statutu Związku OSP RP - Komendant Gminny / równorzędny / Związku jest dowódcą jednostek operacyjno-technicznych OSP utworzonych przez zarządy OSP wg wytycznych Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 16 grudnia 2004 r. - znowelizowanych w dniu 19 grudnia 2005 r.

Dowodzi nimi za pośrednictwem naczelników OSP.

 

Do jego najważniejszych zadań należy zaliczyć :

 

· koordynowanie ogółem przedsięwzięć dot. przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych oraz uczestniczenia ich jednostek operacyjno-technicznych w tych działaniach - we współdziałaniu z samorządem gminnym oraz z Komendą Powiatową/Miejską Państwowej Straży Pożarnej,

· monitorowanie / we współdziałaniu z Komendą Powiatową/Miejską PSP / udziału JOT OSP z terenu miasta/gminy w działaniach ratowniczych,

· kierowanie / w razie potrzeby / działaniami sił i środków podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym,

· udzielanie pomocy naczelnikom OSP w zakresie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,

· współdziałanie w organizacji corocznych gminnych / równorzędnych / zawodów sportowo - pożarniczych OSP,

· organizowanie ćwiczeń i pokazów strażackich na terenie miasta/gminy,

· inspirowanie i współdziałanie w zakresie podejmowania działań na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa, m.in. poprzez udział w organizacji corocznych eliminacji gminnych/równorzędnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Pt. „Młodzież zapobiega pożarom”,

· m n bjjh nadzór nad przeprowadzaniem okresowych badań lekarskich uprawnionych członków OSP na

podstawie odnośnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009r., a także nad przestrzeganiem przez w/w członków szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków - na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r.,

· zapewnienie ubezpieczenia uprawnionych członków OSP od następstw nieszczęśliwych

wypadków oraz dowódców OSP - dodatkowo - w zakresie odpowiedzialności cywilnej, nadzór nad przestrzeganiem przez członków OSP obowiązujących zasad - określonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP - w regulaminie umundurowania strażackiego oraz ceremoniale pożarniczym,

· inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta/gminy,

· podejmowanie działań na rzecz racjonalnego wyposażania poszczególnych OSP w sprzęt pożarniczy.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/równorzędnego/ZOSP RP

 

· kieruje pracami Komisji. Szczegółową organizację oraz tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP określa regulamin jej pracy uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną ZOSP RP w dniu 28 lutego 2008 r.,

· zwołuje posiedzenia Komisji - wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku - i im przewodniczy,

· zarządza dokonanie czynności kontrolnych przez wytypowanych członków Komisji, przy czym nie rzadziej niż raz w roku - zarządza kontrolę całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

· kontroluje opłacanie składek członkowskich przez poszczególne OSP na rzecz Oddziału,

· składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie z działalności Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu Oddziału,

· ma prawo uczestniczyć / z głosem doradczym / w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium.

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego i działającym na podstawie ustaw : Prawa o stowarzyszeniach, ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także - w oparciu o swój statut uchwalony na walnym zebraniu członków OSP, a następnie wpisany do KRS.

 

OSP zrzesza członków zwyczajnych, którymi mogą być pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat, a także małoletni w wieku poniżej 16 lat - za zgodą przedstawicieli ustawowych - jeżeli deklarują
i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

Ponadto OSP zrzesza członków wspierających, którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne bez względu na ich miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, które zadeklarują wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostaną przyjęci przez zarząd OSP.

Członkiem honorowym OSP może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej.

Godność członka honorowego OSP nadaje walne zebranie członków OSP.

 

Ochotnicza Straż Pożarna jest umundurowaną jednostką ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w sprzęt specjalistyczny, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

 

Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65. lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze.

 

Członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową - korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

 

Członek OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny - wypłacany z budżetu gminy w wysokości nie przekraczającej 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, obliczonego za poprzedni kwartał - ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

Członek OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich.

 

Przykładowe zakresy obowiązków niektórych działaczy funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych :

 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej :

 

· reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu OSP,

· jest odpowiedzialny za to, aby każdorazowo po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków OSP / nie później niż w terminie 7. dni / - na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis zmian dokonanych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP,

· zwołuje posiedzenia Zarządu OSP / co najmniej raz w kwartale / oraz im przewodniczy,

· wraz z sekretarzem OSP podpisuje korespondencję wychodzącą, a wraz z skarbnikiem OSP - umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe,

· jest jednoosobowo odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP - zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, a także za terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego OSP, które po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinno być dołączone do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP - najpóźniej do dnia 31 marca.

 

Naczelnik OSP :

 

Wyboru na funkcję naczelnika OSP dokonuje Zarząd OSP - ze swego grona - na podstawie § 36 ust. 1 statutu OSP. Naczelnik sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa OSP.

 

Wymagania :

· wiek : 18 - 65 lat,

· wykształcenie : średnie ewentualnie - zasadnicze,

· wyszkolenie pożarnicze : ukończenie kursu naczelników OSP,

· stan zdrowia : odpowiadający wymaganiom dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

 

Na podstawie § 42 statutu OSP naczelnik OSP jest dowódcą jednostki operacyjno - technicznej OSP / JOT / - utworzonej przez Zarząd OSP wg odnośnych wytycznych - uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 16 grudnia 2004 r. - znowelizowanych w dniu 19 grudnia 2005 r.

 

Do jego najważniejszych zadań należy zaliczyć :

 

· podejmowanie we współdziałaniu z samorządem gminnym i Komendą Powiatową/Miejską Państwowej Straży Pożarnej - przedsięwzięć dot. przygotowania Ochotniczej Straży Pożarnej do działań ratowniczych oraz uczestniczenia jej JOT w tych działaniach,

· kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,

· nadzorowanie gotowości kierowców samochodów pożarniczych OSP do ich wyjazdu do działań ratowniczych,

· typowanie do składu osobowego JOT tych członków OSP, którzy mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,

· ewidencjonowanie posiadanych przez w/w członków uprawnień w zakresie : wyszkolenia pożarniczego i specjalistycznego, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnie - w przypadku dowódców - od odpowiedzialności cywilnej,

· dysponowanie siłami i środkami JOT oraz kierowanie ich działaniami, a także - w razie

potrzeby - działaniami sił i środków podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym,

· zapewnienie zgłoszenia do Powiatowego/Miejskiego Stanowiska Kierowania
/ PSK/MSK / każdego wyjazdu oraz powrotu załogi JOT,

· dopilnowanie sporządzenia dokumentacji z udziału JOT w działaniach ratowniczych,

· zapewnienie niezwłocznego zgłaszania do PSK/MSK tak niezdolności JOT do działań ratowniczych, jak i osiągnięcia przez JOT stanu gotowości do tych działań,

· nadzorowanie sprawności, ewentualnie spowodowanie jak najszybszego przywrócenia sprawności sprzętu, a także prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji sprzętu
i wyposażenia JOT m.in. poprzez przestrzeganie terminów ich przeglądów wg zaleceń producentów,

· opracowywanie rocznego planu szkolenia pożarniczego strażaków JOT oraz spowodowanie zgłoszenia przez Zarząd OSP do Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP wytypowanych członków OSP do udziału w tym szkoleniu, a także nadzór nad realizacją tego planu,

· nadzór nad właściwym zabezpieczeniem wyposażenia JOT przed kradzieżą,

· nadzorowanie przestrzegania przez strażaków JOT szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby - zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r.,

· zapewnienie skierowania przez OSP strażaków JOT na okresowe badania lekarskie przeprowadzane na podstawie odnośnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r.,

· zapewnienie ubezpieczenia strażaków JOT od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dodatkowo - dowódców JOT - w zakresie odpowiedzialności cywilnej,

· wnioskowanie o wypłacenie z budżetu gminy ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków JOT za ich udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu,

· informowanie Zarządu OSP o zaistniałych problemach w JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

· dokumentowanie działalności JOT w Książce Naczelnika OSP i innych dokumentach,

· przygotowanie drużyn OSP do udziału w corocznych gminnych / równorzędnych / zawodach sportowo-pożarniczych,

· zapewnienie przestrzegania przez członków OSP obowiązujących zasad określonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w regulaminie umundurowania strażackiego i ceremoniale pożarniczym.

 

 

 

 

 

Sekretarz OSP :

 

Zapewnia warunki prawidłowej działalności organizacyjnej Zarządu OSP poprzez prowadzenie następujących prac administracyjno-biurowych :

 

· zawiadamianie członków OSP i jej zarządu oraz gości zaproszonych o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,

· przygotowywanie list obecności uczestników walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,

· staranne prowadzenie oraz przechowywanie w należytym porządku całości dokumentacji organizacyjnej OSP / za wyjątkiem dokumentacji finansowej /, w tym Książki pracy OSP oraz dokumentów z corocznie odbywanych walnych zebrań członków OSP,

· przyjmowanie i wysyłanie korespondencji OSP,

· opracowywanie projektów planów działalności OSP oraz sprawozdań z ich wykonania,

· opracowywanie wniosków odznaczeniowych i prowadzenie ewidencji tych wniosków, a także ewidencji orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak pożarniczych - nadanych poszczególnym członkom OSP,

· wystawianie legitymacji członkowskich członkom OSP,

· przechowywanie sztandaru OSP i pieczątek OSP.

 

 

Skarbnik OSP :

 

· odpowiada za prawidłowe - zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej - prowadzenie dokumentacji finansowej OSP,

· odpowiada za prawidłowe prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych, właściwą ich ewidencję oraz za odpowiednie przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych OSP,

· wraz z prezesem lub z wiceprezesem OSP podpisuje wszelkie dokumenty finansowe,

· wraz z prezesem OSP jest odpowiedzialny za prawidłowe - zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - wydatkowanie środków pieniężnych OSP, jak również - za należyte zabezpieczenie gotówki przed kradzieżą,

· opracowuje projekty rocznego planu finansowego OSP oraz sprawozdania z jego wykonania,

· opracowuje projekt rocznego sprawozdania finansowego OSP, który następnie - po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być dołączony do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP - najpóźniej do dnia 31 marca,

· prowadząc obsługę kasową OSP jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,

· przyjmuje wpłaty rocznych indywidualnych składek członkowskich OSP - sprawując jednocześnie nadzór nad systematycznym ich wpłacaniem przez poszczególnych członków OSP, a następnie - corocznie dokonuje wpłaty do Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP zbiorowej składki członkowskiej OSP - z tytułu jej przynależności do Związku OSP RP - w wysokości określonej przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku.

 

Gospodarz OSP :

 

Jest odpowiedzialny przed Zarządem OSP za :

 

· utrzymywanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości, a także za właściwe zabezpieczenie budynku przed kradzieżą,

· dopilnowywanie terminów ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej samochodów oraz budynków OSP,

· bieżącą eksploatację strażnicy, w tym m.in. wypożyczanie jej pomieszczeń, sprzętu itp.

· dopilnowywanie utrzymywania przez członków Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w należytej czystości i porządku posiadanego przez nich sprzętu ratowniczego oraz urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej - zgłaszanie naczelnikowi OSP o wszelkich nieprawidłowościach i niedociągnięciach w tym zakresie,

· prowadzenie magazynu OSP - w związku z tym jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,

· prowadzenia ewidencji inwentarza i sprzętu OSP w księdze inwentarzowej,

· przedkładanie Zarządowi OSP wniosków w sprawie przeprowadzenia wszelkich renowacji, napraw i zakupów z tym związanych.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP :

 

· kieruje pracami Komisji - zasady działania Komisji Rewizyjnej OSP określa Statut OSP,

· zwołuje posiedzenia Komisji - wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku - i im przewodniczy,

· zarządza dokonanie czynności kontrolnych przez wytypowanych członków Komisji, przy czym nie rzadziej niż raz w roku - zarządza kontrolę całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich przez poszczególnych członków OSP,

· składa na walnym zebraniu członków OSP sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu OSP,

· ma prawo uczestniczyć / z głosem doradczym / w posiedzeniach Zarządu OSP.

 

 

 

 

Opracował :

 

Jerzy OLEJNIK

Dyrektor Biura Terenowego

Oddziału Wojewódzkiego Związku

OSP RP woj. mazowieckiego w Płocku,

Członek Komisji Prawno-Organizacyjnej Zarządu Głównego Związku OSP RP

 

 

 

 

 

 

 Płock, wrzesień 2011 r.

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Prawo Podstawy prawne funkcjonowania OSP