SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Email Drukuj PDF

Wskazówki organizacyjno- programowe do przeprowadzenia

walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP w 2021 r.


Założenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej OSP i Oddziałów Związku OSP


Wzory druków na kampanię sprawozdawczo wyborczą 2021-2022
1. Kampania została zainicjowana Uchwałą Nr 42/XI/2020Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP i rozpoczyna się 1 stycznia 2021r. 

Terminy poszczególnych szczebli kampanii zostały określone w „Założeniach organizacyjno- programowych kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”.

W związku z zaistaniałą sytuacją epidemiologiczną Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podjęło uchwałę o przesunięciu terminów kampanii sprawozdawczo - wyborczej w OSP i ZOSP RP w 2021 r. (uchwała do pobrania)

 •        Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP do 30 września 2021r.
 •        Zjazdy oddziałów gminnych do 30 listopada 2021r.
 •        Zjazdy oddziałów powiatowych do 31 stycznia 2022r,
 •        Zjazdy oddziałów wojewódzkich do 31 maja 2022r.
 •        Zjazd krajowy między 9 sierpnia i 9 października 2022r.   

2. Podjęto w tej uchwale decyzję, że w zależności od zmian stopnia natężenia zagrożenia rozprzestrzeniania się na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzanych przez władze państwowe, z tym  związanych, nowych regulacji prawnych, upoważnia się Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP do przesuwania terminów przewidzianych w Założeniach na kampanię …” na wiosnę i lato 2021 r. 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2020r., które odbyło się w trybie wideokonferencji przyjął następujące dokumenty, które zamieszczamy w zakładce kampania sprawozdawczo – wyborcza 2021. 

 • Wskazówki organizacyjno-programowe na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP w 2021 r. 
 • Założenia organizacyjno-programowe kampanii sprawozdawczo - wyborczej Ochotniczych Straży Pożarnych i oddziałów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przed V Zjazdem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego.

Zarząd Główny ZOSP RP rekomenduje OSP oraz władzom oddziałów ZOSP odbywanie walnych zebrań członków OSP oraz zjazdów i posiedzeń władz oddziałów Związku w trybie uregulowanym w przepisach art. 10 ust. 1a-1e ustawy Prawo o stowarzyszeniach. tj. 

Art. 10 ustawy prawo o stowarzyszeniach – zmiana ze względu na okres pandemii   

1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

1b.Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

1c.Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

        1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

        2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może 

wypowiadać się w toku obrad;

        3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 

1d.Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu. 

1e. Rozwiązania, o których mowa wust.1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239 i1495 oraz z2020r. poz.284, 322, 374 i567). 

Zarząd Wykonawczy Związku został zobowiązany uchwałą Zarządu Głównego do rozpropagowania wśród OSP i struktur organizacyjnych ZOSP RP narzędzi informatycznych pozwalających na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej do transmisji obrad posiedzeń gremiów społecznych w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, umożliwiających wypowiadanie się w toku obrad oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia; w szczególności, do których to narzędzi prawa przysługują firmie Google. 

W związku z tym OW ZOSP RP woj. mazowieckiego wyznaczył tzw. koordynatorów –pracowników, którzy będą przeszkoleni do pomocy w korzystaniu ze środków komunikacji na odległość. Są to : p. Anita Łubianka, p. Paweł Jastrzębski i p. Dariusz Piłkowski. 

Ponadto przeszkoleni zostaną koordynatorzy powiatowi – zgłoszono do tej pory kandydatów z 20 powiatów – razem 27 osób z Mazowsza. 

Związek OSP RP w roku 2016 podpisał porozumienie o współpracy z firmą Google w ramach której otrzymał dla swych struktur oraz członków (OSP) bezpłatny dostęp do pakietu G Suite (dawniej Google for Works). Dzięki Google Meet można z dowolnego miejsca organizować spotkania z maksymalnie 250 uczestnikami, nagrywać je i transmitować na żywo nawet dla 100 tys. osób. 

Aby rozpocząć kampanię w OSP należy zwołać posiedzenia zarządów oddziałów gminnych w celu zaplanowania jej przebiegu, oraz dokonania ustaleń liczby delegatów z OSP na zjazdy oddziałów gminnych, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Główny ZOSP RP tj. wg. procentowego wskaźnika w stosunku do liczby członków zwyczajnych w OSP. Zarząd oddziału gminnego zgodnie z § 62 pkt 2 Statutu ZOSP RP ustala również liczbę członków zarządu gminnego (nie mniej niż 7 osób).

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021