SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sprawozdanie finansowe w OSP 2019

Email Drukuj PDF

Ochotnicze Straże Pożarne, zarówno te, które prowadzą wyłącznie działalność statutową, jak i te, które prowadzą również działalność gospodarczą, są zobowiązane sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Obowiązujący od 2017 r. wzór sprawozdania znajduje się w załączniku nr 6 do wspomnianej ustawy. Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w terminie do 31 marca 2019, a zatwierdzić przez walne zebranie członków do 30.06.2019 r. Walne zebranie członków musi podjąć uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki finansowej na cele statutowe co daje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego (na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4d. ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie finansowe należy przekazać do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni od daty jego zatwierdzenia przez walne zebranie członków OSP. Ponadto OSP są zobowiązane złożyć deklarację CIT 8 za 2018 r. do 31 października 2019 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. Dz.U. poz 549, 22 marca 2019)  

Wyłączone z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego ( wg. ustawy o rachunkowości) i jego złożenia do urzędu skarbowego są te OSP, które w 2018r. lub wcześniej złożyły w urzędzie skarbowym rezygnację z prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Są one jednak zobowiązane tak jak wszystkie pozostałe OSP złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację CIT-8 za 2018r. w terminie 10 dni od daty walnego zebrania członków OSP, nie później niż 31 marca 2019 r.

Na sprawozdanie finansowe OSP składa się (wg Załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

 - bilans   

 - rachunek zysków i strat 

 - wprowadzenie - dotyczy podstawowych informacji o OSP

 - informacja dodtakowa - informacje uzupełniające do bilansu

Od 2019 roku każda OSP wpisana do rejestry stowarzyszeń ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrzenia go podpisem elektronicznym. Sprawozdanie to powinno być podpisane przez osobę której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu.

Ministerstwo Finansów wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji opracowało narzędzie umożliwiające podpisanie sprawozdania finansowego przez członków zarządów bezpłatnym podpisem elektronicznym - profilem zaufanym (e-puap)


INSTRUKCJA  - jak podpisać dokument profilem zaufanym 

Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2019 roku

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Start