SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

DOTACJE Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI DLA OSP Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Drukuj PDF

9 lipca 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego . Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. mazowieckiego wynosi 11 400 000,00 zł (jedenaście milionów 400 tysiecy złotych).  

Środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości są skierowane do samorządów gminnych i miast na prawach powiatu. W ramach tych środków przy wymaganym, 1 procentowym udziale własnym samorządy mogą zakupić dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do ratowania życia i mienia ludzkiego. 

Wnioski należy wypełniać za pośrednictwem aplikacji www.witkac.pl, wybierając z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce  https://witkac.pl/Account/Login#/contest/view?id=6829. Wypełniając wniosek samorządy mogą zakupić dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenie i urządzenia ratownictwa wymienione w wykazie sprzętu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.  W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez poszczególne ochotnicze straże pożarne z terenu realizacji zadania.

Wnioskodawca (gmina lub miasto na prawach powiatu) składa jeden wniosek obejmujący potrzeby wszystkich OSP z terenu realizacji zadania.

Wniosek złożony w www.witkac.pl  oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Wnioski o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.


Termin składania wniosków:

 • w systemie www.witkac.pl od 9 lipca 2018 r., od godziny 12:00 do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 18:00;
 • następnie wygenerowany i wydrukowany z systemu www.witkac.pl, podpisany (wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2018 roku, przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie dostaczyć na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Funduszu Sprawiedliwości

 Aleje Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

z dopiskiem 

"Wniosek do: XIII nabór wniosków w Programie I Priorytecie IIIB

z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018

DFS-II-7211-9/18, województwo mazowieckie 

NIE OTWIERAĆ" 

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

 1. Umocowanie osób reprezentujących podmiot (również umocowanie skarbnika)
 2. Potwierdzenie posiadania odrębnego rachunku bankowego na potrzeby realizacji zadania
 3. Opinia Powiatwego Komendanta PSP w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie dla poszczególnych ochotniczych straży Pożarnych z terenu realizacji zadania
 4. Dokumenty stanowiące umocowanie osób reprezntujących podmiot powinny być opatrzone poświadczeniem "Za zgodność z oryginałem, dokonanym przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego wniosek wg następującego sposobu: 

 - sformułowanie "za zgodność z oryginałem", wraz z czytelnym podpisem i datą lub informacja "za zgodność z oryginałem wraz z parafką i pieczęćią imienną oraz datą na każdej stronie dokumentu. 

Szczegóły naboru oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie: 

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dla-osp/news,11314,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu.html

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności DOTACJE Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI DLA OSP Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO