SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Wskazówki organizacyjno- programowe na kampanię sprawozdawczą OSP w 2018 roku.

Email Drukuj PDF

Kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych w 2018 r.

Wskazówki organizacyjno- programowe

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 15 września 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393)  określa Walne Zebranie jako najwyższą władzę stowarzyszenia. Zwyczajne Walne Zebrania Członków OSP należy przeprowadzić do końca pierwszego kwartału 2018 roku. Zebranie ma charakter sprawozdawczy.

Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków OSP należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności OSP, oraz sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej OSP,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego OSP za 2017 r.
 • udzielenie absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej,          
 • uchwalenie programu działania i budżetu OSP na rok 2018,
 • ustalenie wysokości składki członkowskiej,

Do pozostałych kompetencji walnego zebrania członków należą:  

 • nadawanie członkostwa honorowego, 
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu OSP,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd,
 • podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd OSP.

W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd OSP, który z wyprzedzeniem minimum 7 dni powiadamia członków OSP (zwyczajnych, honorowych, wspierających, MDP) o terminie, miejscu i porządku obrad. Powiadomienie otrzymuje również zarząd i komisja rewizyjna Oddziału Gminnego / równorzędnego,  oraz zarząd i komisja rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Wszelkim postanowieniom Walne Zebranie nadaje charakter uchwał, które stanowią wykładnię do pracy dla zarządu, komisji rewizyjnej i druhów realizujących określone zadania. Uchwały na Walnych Zebraniach Członków OSP podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków OSP uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwiązania OSP oraz zbycia i nabycia nieruchomości, podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów. W przypadku braku wymaganej frekwencji zarząd OSP jest zobowiązany zwołać ponownie Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP przed upływem 14. dni.

Zmiany w statutach OSP

Przygotowując Walne Zebranie Członków OSP zarząd OSP powinien dokonać weryfikacji zgodności statutu z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach – a w szczególności z art. 10 ustawy w nowym brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 25 września 2015r. Należy także sprawdzić, czy statut OSP nie wymaga uaktualnienia, gdyż niektóre statuty pozostały niezmieniane od wielu lat podczas gdy w tym czasie zmieniły się uwarunkowania w działalności OSP.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1923 ) wprowadziła zmiany dotyczące organizacji stowarzyszeń, z których najważniejsze dotyczą:

 • przyznania stowarzyszeniom uprawnienia do reprezentowania w zakresie swoich celów statutowych interesów swoich członków wobec organów władzy publicznej (art.1 ust.2).
 • zgodnie z art.2 ust.3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 • w art.10 ustawy dodano nowy punkt 5a. wprowadzający możliwość otrzymania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Należy mieć świadomość, że jest to sytuacja, która nie ma zastosowania w większości OSP. OSP prowadzące działalność gospodarczą o dużej skali, w których czynności wykonywane przez członków zarządu zbliżone są formą do tradycyjnych warunków zatrudnienia mogą rozważyć takie rozwiązanie jeżeli posiadają jednocześnie środki na wypłatę wynagrodzeń.
 • w art.11 dodano zapis stanowiący, że w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, reprezentuje stowarzyszenie (OSP) członek komisji rewizyjnej, wskazany uchwałą przez komisję rewizyjną, lub  alternatywnie - pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków OSP. Nowelizacja ta nie wymaga dokonania zmian w statucie ponieważ zastosowanie tego przepisu  wynika z mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 • nowelizacja dodała nowe przepisy regulujące zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, co nie ma zastosowania dla OSP.
 • zmieniono również liczbę osób, które są niezbędne do założenia stowarzyszenia (z 15 do 7), co ułatwia zakładanie nowych OSP. Zarząd, a nie jak do tej pory komitet założycielski, składa wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS.

W przypadku  stwierdzenia, przez zarząd OSP sprzeczności statutu OSP z ustawą (w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach), lub rozwiązaniami stosowanymi w OSP, konieczna jest zmiana statutu w ustawowym terminie do 20 maja 2018 r.

W przypadku  uchwalenia  zmian w statucie OSP, zarząd OSP - w terminie 7. dni - powinien złożyć wniosek o wpis uchwalonych zmian w statucie OSP do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez wypełnienie obowiązującego formularza KRS-Z 20 oraz dołączenie do niego również wypełnionego formularza KRS-ZK dot. informacji o sposobie reprezentacji OSP.

Do wniosku należy również dołączyć /w oryginale/: 

 • Protokół z Walnego Zebrania Członków OSP – 1 egzemplarz,
 • Uchwałę Walnego Zebrania Członków OSP w sprawie zmiany statutu OSP – 2 egzemplarze,
 • wykaz i treść uchwalonych zmian w statucie OSP – 2 egzemplarze,
 • tekst jednolity zmienionego statutu – 2 egzemplarze.

Należy przy tym dodać, iż postępowanie w sprawie o wpis zmian w statucie OSP do KRS jest wolne od opłaty sądowej. 

Uwagi organizacyjno- programowe

Podstawowym celem Walnego Zebrania jest rzetelna ocena działalności stowarzyszenia w zakończonym roku i zaplanowanie - w oparciu o dokonaną ocenę - działań, które będą służyć dalszemu rozwojowi OSP. W oparciu o sprawozdanie finansowe należy przeprowadzić analizę dochodów i wydatków OSP. Warto zastanowić się, czy uzyskane dochody odzwierciedlają faktyczne możliwości OSP, czy zapewniają realizację planu zadań statutowych. Z uwagi na fakt, że działania większości OSP zabezpieczane są przede wszystkim środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu gminy, należy dobrze przeanalizować, zwłaszcza potrzeby operacyjne, by stały się one podstawą do ubiegania się o stosowne wsparcie finansowe od władz gminy. 

Sprawozdawcze Walne Zebrania Członków OSP za 2017 r. są okazją do poinformowania o przebiegu i postanowieniach XIV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP i IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego, a szczególnie o przyjętych programach. Wskazane jest, aby treść uchwały programowej ZOSP RP znalazła odzwierciedlenie w planach pracy OSP.

Zwróćmy uwagę, aby w planach na 2018 rok uwzględnić obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Udział ochotniczych straży pożarnych i Związku OSP  RP   w tak ważnej dla Kraju rocznicy, stanowi okazję do przypomnienia historycznej roli strażaków ochotników w odzyskaniu niepodległości i walce o jej utrwalenie, a  jednocześnie zaprezentowania ogromnego znaczenia ruchu ochotniczego pożarnictwa współcześnie.

Walne Zebranie jest najważniejszym w roku wydarzeniem organizacyjnym w OSP, należy zatem nadać mu charakter uroczysty, i zadbać by strażacy wystąpili w strojach galowych. Zebranie jest okazją do wyróżnienia zasłużonych druhów poprzez wręczenie im odznaczeń, odznak i dyplomów.

Sprawozdawczość na potrzeby Związku OSP RP

Niezwłocznie po odbyciu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków OSP sekretarz OSP sporządza odpowiednią dokumentację i przekazuje właściwym adresatom. Druki na walne zebrania znajdują się na stronie Związku OSP RP: www.zosprp.pl

 • Protokół walnego zebrania wypełnia się w 3 egzemplarzach, z czego 2 przekazuje się do ZOGm (równorzędnego) ZOSP RP.
 • Sprawozdanie z działalności OSP wypełnia się w 3 egzemplarzach – jest to załącznik do protokołu.
 • Sprawozdanie finansowe i plan finansowy OSP wypełnia się w 3 egzemplarzach jako załącznik do protokołu.
 • Plan działalności OSP sporządzamy w 2 egz.
 • Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej OSP sporządza się w 1 egz.

Raport ochotniczej straży pożarnej sporządza się w 2 egzemplarzach. Jeden należy przekazać prezesowi zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego ZOSP RP.  

UWAGA!  Raport należy wprowadzić do programu  „System OSP” w formie elektronicznej  do dnia 14 kwietnia 2018 r.

Po odbyciu walnych zebrań na terenie gminy, każdy zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP do dnia 14 kwietnia 2018 r. powinien przekazać do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych OSP” na terenie gminy wraz z protokołami walnych zebrań. Zarządy Oddziałów Powiatowych sporządzają „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań na terenie powiatu”. Informacje te należy wprowadzić do „Systemu OSP”, podobnie jak Raporty OSP. „System OSP” jest aplikacją internetową udostępnioną dla 4 szczebli Związku OSP RP, umożliwia prowadzenie sprawozdawczości drogą elektroniczną. System OSP dostępny jest pod adresem: www.osp.org.pl lub www.zosprp.pl zakładka „System OSP”.            

Sprawozdawczość finansowa OSP – zmiany dla sprawozdań finansowych za 2017r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), która weszła w życie 26 stycznia 2017 r., m.in. wyłączyła spośród jednostek mikro stowarzyszenia i fundacje (zmiana art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości) i wprowadziła nowy wzór sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. Zmiana ta ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za 2017 r. i dotyczy większości OSP. W grupie tej mieszczą się  OSP zarówno te, które prowadzą wyłącznie działalność statutową, jak i te, które obok działalności statutowej prowadzą działalność gospodarczą. Potwierdza to wzór rachunku zysków i strat zamieszczony w załączniku nr 6 do ustawy, w którym mamy odrębne pozycje do wykazywania przychodów i kosztów działalności statutowej i odrębne do prezentacji przychodów i kosztów działalności gospodarczej. 

Wyłączone z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego są te OSP, które zdecydowały się na rezygnację z prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz  uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, Dziennik ustaw z 2015 r., pozycja 2178. OSP te musiały o tym fakcie poinformować swój Urząd Skarbowy w terminie do 31 stycznia 2017r. Są one jednak zobowiązane identycznie jak wszystkie pozostałe OSP złożyć w Urzędzie skarbowym deklarację CIT-8 za 2017r. w terminie 10 dni od daty walnego zebrania członków OSP nie później niż 31 marca 2018r.

Stowarzyszenia  mają  więc  ustalony wzór sprawozdania finansowego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości, natomiast w sytuacji, gdy nie chcą korzystać z tego wzoru, mogą je przygotować według załącznika nr 1. Wynika to z art.46 ust.6art.47 ust.5 oraz art.48 ust.6 ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenia nie mogą jednak sporządzić sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 (dla jednostek mikro) lub 5 (dla jednostek małych), co wynika bezpośrednio z art.3 ust.1e pkt 8 ustawy o rachunkowości.

 • termin sporządzenia  sprawozdania: do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego, jednak przed datą walnego zebrania członków, które oprócz zatwierdzenia sprawozdania musi podjąć uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki finansowej na cele statutowe co daje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art.17 ust.1 pkt 4d.
 • termin przekazania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 od daty zatwierdzenia, wraz z CIT 8 za 2017r. nie później niż 31 marca 2018 r.    

Sprawozdanie  organizacji  pozarządowej  w wersji  z załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości składa się z trzech części:

 • bilansu
 • rachunku zysku i strat
 • informacji uzupełniającej, na którą składa się:

            - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

            - informacja dodatkowa.

BILANS

 jpg      

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jpg

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zebrane są informacje o organizacji i ogólne informacje wprowadzające do sprawozdania. Składa się na nie pięć punktów.

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.

W punkcie tym należy podać pełną nazwę organizacji, nr w KRS lub innym rejestrze, a także jej adres (zgodnie z danymi zawartymi w KRS / innym rejestrze).

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

W przypadku OSP  przy tym punkcie należy wpisać „nie dotyczy” lub „czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony”,

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Najczęściej okres objęty sprawozdaniem to rok kalendarzowy: od 1 stycznia do 31 grudnia.
Przykładowy zapis: „Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2017 do 31-12-2017”.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
W tym punkcie należy odnieść się ogólnie do tego, czy OSP będzie kontynuować działalność i czy istnieją  zagrożenia jej kontynuowania. Jeśli organizacja jest w trakcie likwidacji, to właśnie tu należy to opisać.

Przykładowy zapis (jeśli organizacja ma zamiar kontynuować działalność): „Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Tu opisuje się ogólnie zasady polityki rachunkowości. Szczególnie jest tu istotne wyjaśnienie, jakimi metodami księgowymi w organizacji wyceniono jej „majątek” – opisany w bilansie (w tabeli Aktywów i Pasywów). Metody wyceny są częścią polityki rachunkowości – dokumentu, którego posiadanie jest obowiązkiem każdej organizacji (i zazwyczaj odpowiedni fragment z polityki jest tu przytaczany). Wycena powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan posiadania organizacji, a przyjęte metody powinny zależeć od rodzaju majątku posiadanego przez organizację.

Na co zwrócić uwagę? Często popełnianym błędem jest opisywanie wszystkich teoretycznie możliwych i dopuszczanych prawem składników majątku, których faktycznie organizacja nie posiada. Tymczasem należy opisać tylko realnie posiadane składniki majątku.

Jeśli OSP posiada środki trwałe o znaczącej wartości, podlegające amortyzacji, to w tym miejscu podaje przyjętą zasadę amortyzowania.
 

Informacja dodatkowa

Ostatnią częścią sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej jest informacja dodatkowa. Poniżej podajemy jakie punkty muszą zostać w niej uwzględnione (jakie zostały wskazane w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości). Podobnie jak pozostałe części sprawozdania również informację dodatkową można rozbudowywać o inne elementy (niewykazane w załączniku).

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji  i  poręczeń  lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
W  większości  organizacji, ten punkt sprowadza się do podania kwoty zobowiązań finansowych z tytułu zakupu usług i towarów. Informacja o instrumentach finansowych większości organizacji nie dotyczy. Więcej wpisują tutaj organizacje, które mają zobowiązania finansowe, ponieważ np. udzielały gwarancji lub poręczeń. W takim wypadku należy opisać charakter zobowiązania (np. komu udzielono gwarancji lub poręczenia) i w jaki sposób zostało ono zabezpieczone.
Przykładowy zapis: „Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych  nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Większość organizacji nie może udzielać zaliczek i kredytów pracownikom, członkom zarządu czy komisji rewizyjnych. W takim wypadku należy wprost napisać, że organizacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
W tej części należy zawrzeć informacje o tym, co składa się na Aktywa trwałe i obrotowe. Podaje się tu, jakie środki trwałe ma organizacja i jak je amortyzuje. Jeśli w bilansie wykazała jakieś należności, to informuje tu o ich pochodzeniu. Można też opisać ile organizacja ma środków pieniężnych – ile środków jest ulokowanych na rachunku bankowym, ile w kasie, ile w gotówce.

Jeśli chodzi o dodatkowe informacje o Pasywach, to tu podajemy informację o funduszu statutowym. Tu także powinna się znaleźć informacja o wykorzystaniu wyniku finansowego. Warto zwrócić uwagę na to, czy podany tu wynik finansowy jest taki sam, jak podany w rachunku zysków i strat. 

Uwaga! Podawane w tym miejscu kwoty: suma aktywów i suma pasywów powinny się zgadzać (jak w bilansie).

Przykładowy schemat podawanych informacji

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)

1)   Aktywa trwałe

2)   Aktywa obrotowe
   - zapasy
   - środki finansowe w kasie
   - środki finansowe na rachunku bankowym
   - należności
   - należne wpłaty od fundatorów
3)   Pasywa – Fundusz Własny
   - fundusz statutowy:
   - zysk (strata) z lat ubiegłych:
   - zysk (strata) roku bieżącego:
4)   Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
   - zobowiązania
   - przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)


4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
Te informacje odnoszą się bezpośrednio do rachunku zysków i strat, do części dotyczącej przychodów i kosztów.

Opisuje się tu rodzaje przychodów, które organizacja zyskała w rozliczanym roku. Grupuje się je według rodzaju działalności, tak jak w rachunku zysków i strat oraz według typu - np. składki, darowizny, dotacje. Dotacje powinny być opisane – podana powinna być ich wartość i to, z jakiego źródła pochodzą (kto ich udzielił).

Według podobnego schematu należy opisać koszty. Opisuje się, jakie koszty miała organizacja w rozliczanym roku, w podziale na koszty statutowe i administracyjne. Dobrze jest wyodrębnić koszty dotacji, pamiętając o tym, że podane kwoty powinny się zgadzać po obu stronach: kosztów i przychodów. Jeśli kwoty nie są równe, powinno się podać wyjaśnienie (np. pojawiły się odsetki).

Można także wykazać wyodrębnione koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego, co będzie spełnieniem wymogu, zawartego w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwaga! Koszty i przychody z działalności odpłatnej powinny się bilansować.

Pozostała część kosztów może być opisana ogólnie (jako koszty statutowe) lub bardziej szczegółowo – w podziale na realizowane zadania lub projekty.

Przykładowy schemat podawanych tu informacji

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
   - składki członkowskie
   - darowizna osoby fizycznej
   - dotacja (z podaniem źródła)
   - działalność odpłatna pożytku publicznego (z wyodrębnieniem prowadzonych projektów)
2) Informacje o strukturze kosztów
   - koszty poszczególnych dotacji
   - koszty działań statutowych, nieodpłatanych
   - koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (z wyodrębnieniem prowadzonych projektów)

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W  tym  miejscu organizacja opisuje wszystkie zmiany w wysokości funduszu statutowego lub innych tworzonych przez nią  funduszy o podobnym charakterze. Powinna się tu znaleźć także informacja o tym, z jakich środków się on składa (np. środki z funduszu założycielskiego, część zysku z lat poprzednich). Jeśli wartość funduszu nie zmieniła się to powinno zostać to tu odnotowane. To samo dotyczy informacji, że OSP nie posiada takiego funduszu.

7. Jeżeli  jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów  i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Przychodu z  1% i koszty z nim związane - kwoty - powinny być  wyodrębnione w strukturze przychodów i koszów w punkcie 4 i 5. Tu powinna zostać zawarta informacja merytoryczna o działaniach organizacji sfinansowanych ze środków z 1%.

8. Inne informacje niż wymienione w  pkt  1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Zarząd OW ZOSP RP woj. mazowieckiego

Warszawa, dn. 11 grudnia 2017 r.
NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Start