SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stan prawny Ochotniczych Straży Pożarnych nie przerejestrowanych do KRS

Drukuj PDF

Informacja dotycząca stanu prawnego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. mazowieckiego, które nie przerejestrowały się do Krajowego Rejestru Sądowego

 

      Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym / Dz.U. nr 121, poz. 770, z późn. zm. / Ochotnicze Straże Pożarne, które  do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do KRS  -  uznaje się za wykreślone z w/w rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r., a tym samym pozbawione osobowości prawnej. Ponadto na podstawie art. 9 ust. 2b Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie w/w OSP.

Według danych z Systemu OSP 85 Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie mazowieckim nie posiada wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza, iż nie zdążyły przerejestrować się do KRS w terminie do końca 2015 r.

W związku z tym prezesi zarządów oddziałów powiatowych Związku OSP RP, tych, na których terenie działania znajdują się OSP nie przerejestrowane do KRS, powinni niezwłocznie skontaktować się z właściwym terytorialnie starostą powiatu w celu określenia obecnego stanu prawnego w/w OSP, a następnie - za pośrednictwem zarządu właściwego terytorialnie oddziału gminnego / równorzędnego ZOSP RP  -  zainicjować ewentualne utworzenie na nowo tych OSP oraz złożenie przez nie wniosku o wpis nowo utworzonej OSP do KRS.

Należy przy tym podkreślić, że w obecnym stanie prawnym wystarczy 7 osób, aby założyć stowarzyszenie.

Członkowie-założyciele nowej OSP muszą uchwalić jej statut oraz wybrać jej władze: zarząd i komisję rewizyjną. Następnie nowo wybrany zarząd OSP  -  w terminie 7. dni  - powinien złożyć wniosek o wpis nowo utworzonej OSP do KRS wraz ze statutem, listą założycieli / zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli /, protokołem z wyboru władz OSP oraz adresem siedziby OSP.  Ten wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu OSP.  Postępowanie w sprawie o wpis OSP do KRS jest wolne od opłaty sądowej.   

W przypadku niezarejestrowanej OSP, która nie prowadzi działalności gospodarczej, można rozważyć utworzenie jej jako stowarzyszenia zwykłego, traktując to jako etap przejściowy. Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze i mniej czasochłonne  niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. By je powołać wystarczą już trzy osoby. Rejestrują się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę powiatu.

Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej jest tzw. "ułomną osobą prawną". Może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Źródła finansowania to m.in. składki członkowskie czy dotacje, ale nie może prowadzić działalności ekonomicznej (odpłatnej albo gospodarczej). Działanie stowarzyszeń zwykłych reguluje ustawa z Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie zwykłe można będzie przekształcić w stowarzyszenie rejestrowe.

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności Stan prawny Ochotniczych Straży Pożarnych nie przerejestrowanych do KRS