SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Wskazówki organizacyjno – programowe na kampanię walnych zebrań członków OSP w 2017 roku

Email Drukuj PDF

Kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych w 2017 r.  (1.01.2017 – 31.03.2017 r.) wskazówki organizacyjno – programowe

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku- prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określa walne zebranie jako najwyższą władzę stowarzyszenia. Walne zebranie zatem, jako najwyższa władza każdej OSP, powinno raz w roku (zgodnie ze statutem OSP) podejmować najważniejsze dla straży decyzje. Najbliższe zebrania powinny odbyć się po zakończeniu roku kalendarzowego, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

1. Cele i zadania walnych zebrań

Statuty OSP nadają walnym zebraniom sprawozdawczym następujące kompetencje:

 • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: zarządu OSP, komisji rewizyjnej OSP,
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,     
 • uchwalenie programu działania i budżetu stowarzyszenia,       
 • ustalenie wysokości składki członkowskiej.             

Walne zebranie jest zatem z jednej strony obowiązkiem, z drugiej zaś - okazją do podsumowania rocznej pracy stowarzyszenia, w odniesieniu do pięcioletniego planu ustalonego podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. W 2017 r.  władze OSP wybrane podczas zebrań w 2016 r. po raz pierwszy będą mogły  porównać plan z faktycznym jego wykonaniem i wyciągnąć stosowne wnioski do dokonania (wynikającej także ze statutu) oceny pracy Zarządu. Ocena wykonania planu powinna posłużyć też do wytyczenia zadań dla OSP na rozpoczynający się rok.

 Zadaniem ściśle związanym z oceną realizacji planu pracy jest analiza dochodów i wydatków OSP, oparta o przyjęty plan finansowy i sprawozdanie  finansowe. W analizie warto zastanowić się, czy uzyskane dochody odzwierciedlają faktyczne możliwości OSP, czy wydatki odpowiadały faktycznym potrzebom stowarzyszenia. Warto też zastanowić się jaki wpływ miały dochody i wydatki na realizację planu zadań statutowych. Oceniając powyższe, walne zebranie powinno w sposób rzeczowy i realny określić plan pracy oraz plan dochodów i wydatków na 2017 rok. Plan  powinien się także odnosić do planu na pięcioletnią kadencję, a także, uwzględniać zadania, których nie udało się zrealizować w roku 2016. Zbliżająca się kampania walnych zebrań sprawozdawczych powinna być wykorzystana do szerokiego poinformowania wszystkich druhów o przebiegu i postanowieniach odbytych w 2016 roku, w ramach kampanii sprawozdawczo – wyborczej  w Związku OSP RP: zjazdów oddziałów gminnych i zjazdów oddziałów powiatowych. Przekazywane informacje powinny zawierać przede wszystkim:

 • treść uchwał programowych zjazdów,
 • składy nowych władz oddziałów gminnych i powiatowych..

Wskazane jest, aby uchwały zjazdów, zwłaszcza uchwały wprowadzające programy działania, znalazły (w miarę potrzeb i możliwości) odzwierciedlenie w planach pracy OSP.

Plany pracy (bez względu na wynikający z potrzeb naszych stowarzyszeń kształt) powinny zawierać zapisy dotyczące możliwych  do zrealizowania form pracy z młodzieżą. Stabilna działalność każdej straży bez wątpienia zależy od właściwego przygotowania następców. Następców zaś najłatwiej przygotować poprzez rozważną pracę z młodzieżowymi drużynami  pożarniczymi. Walne zabrania powinny być zatem okazja do opracowania zasad tworzenia MDP, jak też metod i realnego w warunkach OSP sposobu działania utworzonych drużyn.  

2. Plany finansowe w OSP

Dochody ochotniczych straży pożarnych mogą pochodzić i zazwyczaj pochodzą  z różnych źródeł. Dlatego też planując dochody na 2016 rok warto przygotować wcześniej projekt, który mógłby stać się podstawą do dyskusji na zebraniu, by wykorzystać wszelkie możliwości pozyskiwania pieniędzy ze wszystkich możliwych źródeł, w tym:

 • składek członków zwyczajnych,
 • składek członków wspierających,
 • darowizn,
 • podejmowanych działań gospodarczych,
 • dotacji i dofinansowań ze strony Związku OSP RP, Komend PSP i innych instytucji,
 • dotacji celowej z budżetu gminy i samorządów wyższych szczebli,
 • odpisów 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy OSP jest organizacją pożytku publicznego.

Z uwagi na fakt, że działania większości OSP zabezpieczane są przede  wszystkim środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu gminy, należy dobrze przeanalizować, zwłaszcza potrzeby operacyjne, by stały się one podstawą do ubiegania się o stosowne wsparcie finansowe od władz gminy. 

3. Wskazówki  organizacyjne i programowe

Kompetencje walnego zebrania określa statut OSP. Zwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd OSP powiadamiając wszystkich  członków czynnych, honorowych i MDP (wskazane jest, by zaprosić także wspierających) o terminie, miejscu i porządku w określonym  statutem terminie. Informację o zebraniu należy przekazać także w stosownym czasie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP i Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Do udziału w walnym zebraniu warto zaprosić przedstawicieli władz samorządowych gminy, a także powiatu, komendanta powiatowego PSP, szefów lub przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i firm, z którymi straż prowadzi, lub chciałaby prowadzić współpracę wpływającą  na polepszenie własnych statutowych zadań.

Wszelkim postanowieniom walne zebranie nadaje charakter uchwał, które stanowią wykładnię do pracy dla zarządu, komisji rewizyjnej i druhów realizujących określone zadania. Uchwały podejmowane są  zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2ogólnej liczby członków OSP uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości, zmiany statutu, rozwiązania OSP podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów. Jeśli w zebraniu nie uczestniczy połowa osób uprawnionych do głosowania, zebranie nie ma mocy prawnej. W takim przypadku niezbędne jest ponowne zwołanie walnego zebrania przed upływem 14 dni. Podczas zebrania przeprowadzonego w drugim terminie  uchwały podejmowane są  bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób. Uchwały te nie mogą  jednak dotyczyć zbycia lub nabycia nieruchomości, zmian w statucie i rozwiązania OSP.

Walne zebranie jest najważniejszym w roku organizacyjnym wydarzeniem w OSP. Zbiera się bowiem najwyższa władza stowarzyszenia, która w tym czasie może decydować o wszystkim, co dotyczy straży. Wskazane jest zatem, aby zebraniu nadać charakter uroczysty, by przede wszystkim strażacy wystąpili w strojach galowych. Zebranie niejednokrotnie jest jedyną okazją w roku, aby uroczyście wyróżnić zasłużonych druhów poprzez wręczenie im odznaczeń, odznak i innych wyróżnień. Dla zachowania odświętnego charakteru obrad warto wcześniej przeprowadzić apel mundurowy, by sprawdzić, czy każdy strażak ma odpowiedni strój, w sposób prawidłowy umieszczone wszelkie dystynkcje, emblematy, odznaczenia i odznaki.

4. Sprawozdawczość

Niezwłocznie po odbyciu  walnego zebrania sekretarz OSP sporządza odpowiednią dokumentację i przekazuje właściwym adresatom.

 • Protokół walnego zebrania wypełnia się w 3 egzemplarzach,  z czego 2 przekazuje się do ZOGm (równorzędnego) ZOSP RP.
 • Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej wypełnia się w 3 egzemplarzach – jest to załącznik do protokołu.
 • Sprawozdanie finansowe i plan finansowy OSP wypełnia się w 3 egzemplarzach jako załącznik do protokołu. OSP mające status organizacji pożytku publicznego sporządzają takie sprawozdanie zgodnie Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
 • Sprawozdanie finansowe OSP (prowadzącej tylko działalność statutową) należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będącymi spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej; sporządzić w 3 egz. i po zatwierdzeniu przez walne zebranie dołączyć jeden egzemplarz do rocznego zeznania o wysokości osiąganego dochodu przez OSP jako płatnika podatku dochodowego dla osób prawnych (CIT – 8) składanego do US w ciągu 10 dni od walnego zebrania (najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.)
 • Raport ochotniczej straży pożarnej sporządza się w 2 egzemplarzach. Jeden należy przekazać prezesowi  ZOGm ZOSP RP. Raport należy wprowadzić do programu  „System OSP” w formie elektronicznej  do dnia 15 kwietnia 2017 r.
 • Plan działalności ochotniczej straży pożarnej sporządzamy w 2 egz.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP sporządza się w 1 egz.

Po odbyciu walnych zebrań na terenie gminy, każdy Zarząd Oddziału Gminnego do dnia 15 kwietnia powinien przekazać do ZOP ZOSP RP „informację  zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych OSP” na terenie gminy wraz z protokołami walnych zebrań. Zarządy Oddziałów Powiatowych powinny sporządzić „informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań na terenie powiatu” i w terminie do 30 kwietnia  wprowadzić do „Systemu OSP”.

Informację  zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w OSP na terenie Oddziału Gminnego a następnie Oddziału Powiatowego ZOSP RP należy wprowadzić do „Systemu OSP”. Zarząd Główny ZOSP RP wprowadzając program „System OSP” jako aplikację internetową udostępnioną dla 4 szczebli Związku OSP RP, umożliwił prowadzenie sprawozdawczości drogą elektroniczną. System OSP dostępny jest pod adresem: www.osp.org.pl lub www.zosprp.pl zakładka „System OSP”.            

 

Warszawa, dn. 8.12.2016 r.

ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Start