SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Email Drukuj PDF

 

Założenia programowo-organizacyjne  kampanii sprawozdawczo-wyborczej

Ochotniczych Straży Pożarnych i oddziałów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

przed IV Zjazdem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego

 

      W roku 2016 upływa kadencja władz statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz oddziałów gminnych (równorzędnych) i powiatowych Związku OSP RP, a w roku 2017  -  kadencja władz statutowych Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.  W związku z tym w określonych terminach muszą odbyć się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP oraz zjazdy oddziałów ZOSP RP, głównie w celu:

 • zatwierdzenia sprawozdań z działalności zarządów i komisji rewizyjnych OSP oraz oddziałów ZOSP RP w okresie sprawozdawczym,
 • uchwalenia nowych programów działania,
 • dokonania wyborów nowych władz OSP oraz oddziałów Związku na najbliższą pięcioletnią kadencję.

     Zarząd Główny Związku OSP RP uchwałą nr 27/XI/2015 z dnia 15 października 2015 roku przyjął terminarz kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XIV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, rozpoczynającej się z dniem 1 stycznia 2016 roku i przyjął „Założenia programowo-organizacyjne kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XIV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”. 

      W ramach realizacji w/w uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego proponuje przyjęcie założeń programowo-organizacyjnych kampanii sprawozdawczo-wyborczej OSP oraz oddziałów ZOSP RP na terenie woj. mazowieckiego, głównie w celu spowodowania sprawnego przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP oraz zjazdów oddziałów gminnych / równorzędnych / i powiatowych ZOSP RP.

 

1.  Założenia programowe kampanii sprawozdawczo-wyborczej OSP i oddziałów ZOSP RP

       Ze względu na obchodzone w 2016 roku ważne jubileusze: 

-       100-lecia utworzenia Związku Floriańskiego,

-        95-lecia powstania Związku OSP RP oraz

-        25-lecia uchwalenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

zobowiązuje się ochotnicze straże pożarne i oddziały ZOSP RP oraz ich działaczy do upowszechniania tych wydarzeń w toku kampanii sprawozdawczo- wyborczej oraz w ramach imprez programowych propagujących ochronę przeciwpożarową.    

      Ponadto zbliżająca się kampania sprawozdawczo-wyborcza powinna m.in.:  

 • wpłynąć na poprawę prawno-organizacyjnych i ekonomicznych warunków funkcjonowania pożarnictwa ochotniczego,  
 • zintensyfikować oraz udoskonalić system szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ze szczególnym wykorzystaniem metod opartych na nowoczesnych technologiach i zajęciach praktycznych,  
 • przyczynić się do umocnienia ochotniczych straży pożarnych oraz statusu komendanta gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP w aspekcie coraz większych wymagań w podejmowanych zadaniach ratowniczych OSP,  
 • spowodować inspirowanie i rozszerzanie pracy z młodzieżą w środowisku działania OSP i oddziałów ZOSP RP poprzez kontynuowanie dotychczasowych form pracy, jak również poszerzanie ich o nowe, 
 • przyczynić się do efektywniejszego współdziałania na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego w zakresie działalności na rzecz zwiększenia potencjału ratowniczego OSP,  
 • spowodować rozwijanie warunków technicznych wspierających działalność ratowniczą OSP poprzez wyposażanie ich w certyfikowany sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste ratowników OSP,  
 • zintensyfikować działalność kulturalno-oświatową ze szczególnym wykorzystaniem form wspierających oraz metod opartych na nowoczesnych technologiach,  
 • spowodować podejmowanie działań wspierających OSP w pozyskiwaniu funduszy unijnych,  
 • wykorzystać status organizacji pożytku publicznego ZOSP RP oraz OSP posiadających ten status do zwiększenia ilości wpłat pozyskiwanych od osób fizycznych  -  potencjalnych darczyńców - z tytułu wpłat 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych,  
 • zaktywizować członków OSP oraz działaczy oddziałów ZOSP RP do czynnego udziału w rozwoju społeczności lokalnych.

 

2. Kalendarium

       Zgodnie z uchwałą nr 27/XI/2015 Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 15 października 2015 roku kampania sprawozdawczo-wyborcza przed IV Zjazdem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego zostanie przeprowadzona w następujących terminach:  

- od 01stycznia do 31 marca 2016 r.  -  walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP,  

- do 30 czerwca 2016 roku  -  zjazdy oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP,  

- do 31 grudnia 2016 roku -  zjazdy oddziałów powiatowych ZOSP RP,

- między 28 marca, a 28 maja 2017 roku -  IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

 Uwaga!  

Jeszcze przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi OSP zarząd każdego oddziału gminnego  /równorzędnego/ Związku OSP RP musi odbyć swoje posiedzenie, na którym ustali m.in.

-   terminarz walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych poszczególnych OSP - uzgodniony z ich zarządami przy uwzględnieniu treści § 35 ust. 2 wzorcowego statutu OSP dot. granicznego terminu wyboru nowych władz OSP, który powinien nastąpić najpóźniej w dniu upływu ich kadencji,

-   ustali termin zjazdu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP przy uwzględnieniu treści § 17 ust. 2 i 3 statutu Związku dot. granicznego terminu wyboru nowych władz oddziału gminnego / równorzędnego / ZOSP RP, który powinien nastąpić nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ich pięcioletniej kadencji i nie później niż 30 dni po jej upływie.

- określi liczbę delegatów na zjazd oddziału gminnego /równorzędnego i przedstawicieli do składu zarządu oddziału gminnego / równorzędnego ZOSP RP.

 Przed rozpoczęciem zjazdów oddziałów gminnych/ równorzędnych ZOSP RP każdy zarząd oddziału powiatowego ZOSP RP zwołuje posiedzenie zarządu na którym podejmuje  uchwałę w spr. zwołania zwyczajnego zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP, określa termin zjazdu (zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 statutu Związku), ustala liczby delegatów na zjazd oddziału powiatowego oraz przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP.

 

3. Dokumentacja

           Druki na kampanię obejmują:

1. wzory druków na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP,

2. wzory dokumentacji na zjazdy oddziałów Związku OSP RP,

3. wzory druków dot. przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

W/w druki zostały przyjęte do stosowania uchwałą nr 172/22/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 03 września 2015 r.

 

4. Dystrybucja druków

       Do wszystkich oddziałów Związku OSP RP w/w druki zostaną przekazane w formie broszurowej.  Ponadto ich treść zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZOSP RP oraz w aplikacji „System OSP”.

 

5. Tworzenie i przepływ informacji

       Sprawny przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej i jej poziom merytoryczny zależy m.in. od przygotowania i wykorzystania danych oraz informacji zawartych w wypełnionych drukach /dokumentach/.  W trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej dokumenty będą tworzone i przekazywane na wyższy szczebel, tak jak dotychczas, w formie elektronicznej poprzez program „System OSP” na http://www.osp.org.pl.

Ten program składa się z następujących paneli:

1. Raport OSP - dostępny na szczeblu gminy - umożliwia wprowadzanie danych z druków „Raport OSP”,

2. Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016-2017 - dostępna na szczeblu gminy, powiatu i województwa 

-   umożliwia wprowadzanie danych do druków: „Informacja o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych członków OSP” oraz „Informacja o przebiegu zjazdu oddziału ZOSP RP”,

3. Statystyki OSP - dostępne na szczeblu gminy, powiatu i województwa - obrazują zbiorcze dane przeniesione z „Raportu OSP”.

      Mając powyższe na uwadze - zarządy OSP zwołujące walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP oraz zarządy oddziałów ZOSP RP zwołujące zjazdy  -  bezwzględnie powinny rzetelnie wypełniać te dokumenty, a następnie terminowo przekazywać je na wyższy szczebel struktury organizacyjnej Związku:

 

I. Na szczeblu OSP (tylko w formie druków)

             „Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP” wraz z załącznikami wymienionymi w punkcie XIII protokołu.  Jeden egzemplarz tego protokołu pozostaje w aktach OSP, natomiast drugi przekazuje się do zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP w terminie 7. dni po odbyciu zebrania.  W przypadku zmian  w składzie zarządu OSP i komisji rewizyjnej OSP, sporządza się trzeci egzemplarz dla potrzeb Krajowego Rejestru Sądowego.

 

II. Na szczeblu zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ Związku OSP RP (w formie druków i przekazu elektronicznego)

1. „Raport OSP” - załącznik nr 4 do „Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP”, który jest wprowadzany do programu „System OSP” panel „Raport OSP” (http://www.osp.org.pl).

2. „Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP”, która jest wypełniana na podstawie druków przekazanych z wszystkich OSP - w programie „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016-2017” (http://www.osp.org.pl).

 „Raport OSP” oraz „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych członków OSP” wypełnia się w ciągu 14. dni po odbyciu tych zebrań na podstawie protokołów z walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków wszystkich OSP wraz z załącznikami.

Wersja elektroniczna jest archiwizowana na serwerze Związku OSP RP; mają do niej dostęp zarządy oddziałów gminnych /równorzędnych/, zarządy oddziałów powiatowych oraz zarządy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP.

3. „Informacja o przebiegu zjazdu oddziału gminnego /równorzędnego/ Związku OSP RP”, która jest wypełniana w programie „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016- 2017” (http://www.osp.org.pl).

 „Informację o przebiegu zjazdu oddziału gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP” wypełnia się w ciągu 14. dni po odbyciu zjazdu.  Jej wersja elektroniczna jest archiwizowana na serwerze Związku OSP RP.

4. Protokół z odbycia zjazdu oddziału (forma zwyczajowa).

5. Protokoły:

-  komisji mandatowej,

-  komisji wyborczej,

-  komisji uchwał i wniosków wraz z programem działania oddziału ZOSP RP,

-  komisji skrutacyjnej

-  z pierwszego posiedzenia zarządu oddziału,

-  z pierwszego posiedzenia komisji rewizyjnej oddziału,

-  ankiety ewidencyjne delegatów na IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Kopię dokumentów /pkt. 4 i 5/ należy przesłać najpóźniej w ciągu 14. dni po odbyciu zjazdu oddziału gminnego /równorzędnego/ Związku OSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

III. Na szczeblu zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP (w formie druków i przekazu elektronicznego)

1. „Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP jest wypełniana w programie „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo- wyborcza 2016-2017” (http://www.osp.org.pl).

 Na podstawie informacji z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP wprowadzonych do programu „System OSP” przez zarządy wszystkich oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP  - Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w ciągu 21. dni po odbyciu tych zebrań wypełnia „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP”.  Jej wersja elektroniczna jest archiwizowana na serwerze Związku OSP RP.

2. „Informacja o przebiegu zjazdu oddziału” jest wypełniana w programie „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016-2017” (http://www.osp.org.pl).

3. Protokół z odbycia zjazdu oddziału (forma zwyczajowa).

4. Protokoły:

-  komisji mandatowej,

-  komisji wyborczej,

-  komisji uchwał i wniosków wraz z programem działania oddziału Związku OSP RP,

-  komisji skrutacyjnej,

-  z pierwszego posiedzenia zarządu oddziału,

-  z pierwszego posiedzenia komisji rewizyjnej oddziału,

-  ankiety ewidencyjne delegatów na IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa  Mazowieckiego.

Kopię dokumentów (pkt.3 i 4) należy przesłać w ciągu 14. dni po odbyciu IV Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego.

6. Zasady wyboru członków zarządów OSP i komisji rewizyjnych OSP, delegatów na zjazdy oddziałów Związku OSP RP i przedstawicieli do zarządów tych oddziałów

      Zgodnie z treścią § 26 i § 27 wzorcowego statutu OSP do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP należy m.in. dokonanie wyborów zarządu OSP oraz komisji  rewizyjnej OSP /w liczbie członków - ustalonej przez w/w walne zebranie - z zachowaniem większości osób pełnoletnich/.

Uwaga !  Zarząd /w zależności od swojej liczebności/ wybiera ze swojego grona: prezesa, naczelnika-wiceprezesa, dodatkowych wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, a  także może jeszcze wybrać: gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika OSP - uwzględniając fakt, że zgodnie z  art. 19 ust. 1b znowelizowanej w dniu 19 lutego 2010 r. „Ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej” - kandydaci  na  funkcje:  naczelnika OSP  i  jego zastępcy muszą być w wieku powyżej 18. lat i poniżej 65. lat oraz powinni posiadać odpowiednie wyszkolenie pożarnicze.  Natomiast komisja rewizyjna OSP wybiera ze swojego grona:  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Prosi się także o włączanie do składu zarządów OSP najaktywniejszych członków młodzieżowych drużyn pożarniczych /w wieku 16 - 18 lat/ oraz opiekunów tych drużyn.  Ponadto walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP dokonuje wyborów - w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP  - delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP oraz przedstawicieli OSP do zarządu tego oddziału Związku. Liczby delegatów na zjazdy poszczególnych oddziałów ZOSP RP i liczby przedstawicieli do zarządów poszczególnych oddziałów Związku określą zarządy oddziałów zwołujące zjazdy.

 

Uwaga!  Na podstawie § 63 ust. 1, § 52, ust. 1 i § 39 ust. 1 statutu ZOSP RP,  po zatwierdzeniu przez zjazd oddziału  -  zarząd tego oddziału ZOSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu

/konstytuującym/ określa liczbę członków prezydium zarządu i wybiera jego skład, w tym:  prezesa i wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika  -  przy uwzględnieniu treści zapisu § 23 ust. 2 statutu ZOSP RP w przypadku powołania w skład zarządu oddziału ZOSP RP, osób spoza wytypowanych odpowiednio przez poszczególne OSP lub zarządy tych oddziałów Związku  -  ograniczając wtedy wybór tych osób do prezydium zarządu oddziału ZOSP RP   w ilości do 20 % ogólnej liczby jego członków. Ponadto podczas wyboru komendanta gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP należy wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z art. 19 ust. 1b  ustawy  z  dnia  24 sierpnia 1991 r.  o  ochronie przeciwpożarowej oraz z uchwałami Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP:  z dnia 20 października 2005 r.,  zatwierdzającą  „Wytyczne  w sprawie działalności komendanta gminnego Związku OSP RP”  oraz z dnia 25 lutego 2010 r., zmieniającą te wytyczne  -  kandydaci na tę funkcję muszą być w wieku powyżej 25. lat i poniżej 65. lat oraz są obowiązani do posiadania odpowiedniego wyszkolenia pożarniczego.

         Wskazane jest aby walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP oraz zjazdy poszczególnych oddziałów Związku uwzględniały wybór na delegatów i przedstawicieli do zarządów tych oddziałów kobiet i osób młodych, a także najaktywniejszych członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP oraz opiekunów tych drużyn. 

 

ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego

Warszawa, 8 grudnia 2015 r.

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Start