SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Drukuj PDF

                                                                                                                                                        

Wskazówki programowo-organizacyjne do przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP w 2016 r. na terenie woj. mazowieckiego

         Kończący się 2015 rok  rozpoczyna okres podsumowania na przyszłorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych członków ochotniczych straży pożarnych nie tylko minionych dwunastu miesięcy, ale też kończącej się pięcioletniej kadencji sprawowania funkcji przez członków władz OSP, a także pięcioletni czas, w którym realizowane były zadania określone na całą kadencję. Zbliżające się zebrania będą więc momentem przeanalizowania efektów wynikających z pięcioletnich planów i czasem, który powinno się wykorzystać na rzetelne rozliczenie pięcioletniej działalności każdego z dotychczasowych członków władz OSP, a następnie - na w pełni demokratyczny wybór nowych władz naszych stowarzyszeń, a także wybór ich delegatów na zjazdy oddziałów gminnych /równorzędnych/ Związku OSP RP oraz ich przedstawicieli do nowo wybieranych zarządów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. mazowieckiego stara się podkreślić i zasygnalizować, że przeprowadzenie walnego zebrania członków jest obowiązkiem każdej OSP wynikającym z jej statutu, a także z ustawy  „Prawo o stowarzyszeniach”. Dlatego też w pierwszym kwartale 2016 roku we wszystkich strażach Mazowsza zebrania sprawozdawczo-wyborcze ich członków powinny się odbyć.

 

Wskazówki programowe i organizacyjne.

          Kompetencje walnego zebrania określa statut OSP. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP, który powiadamia członków  o terminie, miejscu i porządku obrad z wyprzedzeniem określonym przez statut OSP.  Powiadomienie otrzymuje również zarząd i komisja rewizyjna oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP oraz zarząd i komisja rewizyjna oddziału powiatowego ZOSP RP.  Do udziału w walnym zebraniu warto zaprosić m.in. przedstawicieli władz samorządowych (wójt, burmistrz, przewodniczący rady, radni), komendanta powiatowego PSP, szefów lub przedstawicieli firm działających na danym terenie i sponsorujących działalność OSP, dyrektorów szkół, w których działają MDP, sympatyków straży współpracujących z nią przy realizacji zadań.

Uchwały na walnych zebraniach członków OSP podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków OSP uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości, zmiany statutu, rozwiązania OSP podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów. 

W przypadku braku wymaganej frekwencji zarząd OSP jest zobowiązany zwołać ponownie walne zebranie członków OSP przed upływem 14. dni, które będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania (z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany statutu, rozwiązania OSP).

 Walnemu zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu członków OSP powinno się nadać w pełni uroczysty charakter. Uczestniczący w nim członkowie OSP obowiązani są wystąpić w umundurowaniu galowym.  Wskazane jest, aby naczelnik OSP przed walnym zebraniem dokonał przeglądu stanu umundurowania i w razie potrzeby - spowodował jego uzupełnienie.  Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków OSP powinno być okazją do wręczenia zasłużonym członkom OSP odznaczeń, odznak    i wyróżnień, a także podziękowań osobom współpracującym z OSP. Nadanie temu zebraniu uroczystego charakteru warto powiązać z przypadającym na rok 2016, kolejnym okrągłym jubileuszem, 95 rocznicą powołania Związku OSP RP. Zaakcentowanie tej rocznicy zwiększy rangę naszego stowarzyszenia i uświetni odbywane zebranie.

 

 Planowanie zadań OSP 

       Członkom OSP trzeba przypomnieć o celach i zadaniach, jakie stoją przed ich walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi.  Druhny i Druhowie powinni wiedzieć, że  ważnym zadaniem zebrania będzie ocena realizacji pięcioletniego planu nakreślonego na ich poprzednim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2011 r. oraz ostatniego planu rocznego. Sprawozdanie nie powinno ograniczać się do stwierdzenia, co zostało zrobione, ale powinno być pewnego rodzaju analizą porównawczą planu i realizacji planu.

Równie ważnym zadaniem stojącym przed każdym walnym zebraniem członków OSP jest przeprowadzenie analizy dochodów i wydatków w oparciu o przyjęty plan finansowy.  W tej analizie warto zastanowić się, czy uzyskane dochody odzwierciedlają faktyczne możliwości OSP, czy wydatki odpowiadały jej faktycznym potrzebom . Warto też zastanowić się, jaki wpływ miały dochody i wydatki na realizację planu zadań statutowych.  W oparciu o analizy efektów działalności statutowej i efekty ekonomiczne, walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków OSP powinno w sposób rzeczowy określić plan pracy oraz plan dochodów  i wydatków na 2016 r. i kolejną pięcioletnią kadencję władz OSP. Plan powinien też  uwzględniać zadania, których nie udało się zrealizować tak w pięcioleciu jak i w roku minionym.  Sporządzając plan finansowy każda OSP powinna gruntownie przeanalizować wszelkie możliwości pozyskiwania dochodów z różnych źródeł, w tym:

-          składek członkowskich,

-          składek członków wspierających,

-          z darowizn,

-          z podejmowanych działań gospodarczych - w przypadku, gdy OSP prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym,

-          z dofinansowania ze strony Związku OSP RP i innych instytucji,

-          z dotacji  jednostek samorządu terytorialnego,

-          z odpisów 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy OSP jest organizacją pożytku publicznego.

Powinna też przeanalizować zakres i zasadność wydatków w odniesieniu do osiąganych dochodów i wytyczonych zadań statutowych.  Od walnych zebrań członków OSP należałoby oczekiwać, aby przygotowywały dobrze argumentowane podstawy do ubiegania się o dofinansowanie zadań z budżetu gminy.

Myślą przewodnią w konstruowaniu planu powinno być poprawianie stanu gotowości operacyjno-technicznej OSP, a więc utrzymanie w nienagannym stanie technicznym bazy i sprzętu i ich systematyczna poprawa.

Zwrócenie uwagi na sferę finansową ważne jest nie tylko dlatego, że bez pieniędzy nie sposób wyobrazić sobie działalności statutowej, ale też dlatego, że w ostatnim czasie pogorszyły się możliwości finansowe straży.

 

 Wybory władz OSP oraz delegatów OSP na zjazdy poszczególnych oddziałów gminnych /równorzędnych/ Związku OSP RP i przedstawicieli OSP do zarządów tych oddziałów 

 Zakończenie obecnej kadencji władz OSP wiąże się z obowiązkiem wyboru nowych władz ochotniczych straży pożarnych, które na mocy uchwał najwyższej władzy OSP, jaką jest walne zebranie ich członków, kierować będą działaniami stowarzyszenia i dbać o pełną realizację nakreślonych rocznych i pięcioletnich planów.

Zadaniem każdej OSP będzie wybranie nowego zarządu i nowej komisji rewizyjnej. Liczby nowo wybieranych członków zarządu i komisji rewizyjnej określą walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków poszczególnych OSP. Przypominamy jednak, że w skład zarządu powinni wchodzić przynajmniej: prezes, wiceprezes-naczelnik, zastępca naczelnika, sekretarz, skarbnik i gospodarz. W zarządzie mogą być ponadto kronikarz i inni członkowie bez określonych funkcji. Komisja rewizyjna musi składać się z co najmniej trzech osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.

Tak statut Związku OSP RP, jak i statuty OSP nie przewidują ograniczenia liczby kadencji dla sprawowania określonych funkcji, dlatego też  nie ma przeszkód formalnych, aby druhnom i druhom pełniącym określone funkcje dotychczas uniemożliwiać kandydowanie na te same funkcje w kadencji nadchodzącej. Pamiętać należy jednak, że niemożliwe jest pełnienie funkcji w zarządzie i jednocześnie w komisji rewizyjnej. Powinno się eliminować takie sytuacje, w których członek komisji rewizyjnej byłby bliskim krewnym któregoś z członków zarządu OSP.

Oprócz wyboru władz OSP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków OSP trzeba będzie dokonać wyboru delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego /równorzędnego /Związku OSP RP oraz przedstawiciela (przedstawicieli) do przyszłego zarządu oddziału gminnego /równorzędnego / ZOSP RP. Liczbę delegatów na zjazd i przedstawicieli do zarządu muszą wcześniej określić swoją uchwałą obecne zarządy oddziałów gminnych / równorzędnych / Związku OSP RP.

  

    Uwagi 

-          Dokonane w trakcie zebrań, ewentualne zmiany w statutach OSP oraz nowe składy władz OSP powinny być zgłoszone w Krajowym Sądzie  Rejestrowym w terminie 7. dni po odbyciu zebrań.

-          Protokoły z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP wraz z pozostałą dokumentacją należy przekazać do zarządów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP do dnia 15 kwietnia 2016 r.

-          po odbyciu w/w zebrań wszystkie OSP powinny niezwłocznie wprowadzić informacje dot. stanu organizacyjnego, wyposażenia i prowadzonych działań do internetowego „Systemu OSP” (dane wprowadzamy zgodnie z podanym na stronie internetowej Związku OSP RP wzorem). Od umieszczenia w „Systemie OSP” informacji ze straży zależy wysokość dotacji dla OSP przekazywanych do poszczególnych oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP z Zarządu Głównego ZOSP RP. Zarząd Główny liczy bowiem tylko te OSP, które mają aktualne wpisy w systemie komputerowym.

-          Niezbędne do odbycia zebrań druki wszystkich dokumentów znajdują się na stronie internetowej Związku OSP RP (www.zosprp.pl).

 

 

                                                                 ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego

Warszawa, 8 grudnia  2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Start