OW ZOSP RP woj. Mazowieckiego

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Kampania sprawozdawczo-wyborcza
Email Drukuj PDF

Kampania sprawozdawcza w ochotniczych strażach pożarnych w 2014 roku – 

wskazania organizacyjno – programowe

 

Walne zebrania sprawozdawcze, jakie od początku 2014 roku odbywać się będą w ochotniczych strażach pożarnych, powinny być oparte na niezbędnych podstawach prawnych.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. , nr 79, poz. 855, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określa walne zebranie jako najwyższą władzę stowarzyszenia. Walne zebranie zatem, jako najwyższa władza każdej OSP, ma obowiązek i przywilej raz w roku podejmować najważniejsze dla straży decyzje. Podejmowanie decyzji natomiast powinno dokonywać się w oparciu o statut OSP i nie być w sprzeczności z innymi przepisami prawa.  Na przeprowadzenie najbliższych zebrań, niezbędnych po zakończeniu roku kalendarzowego, wyznacza się okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.

1. Cele i zadania walnych zebrań

Podstawowym celem walnego zebrania powinna być rzetelna ocena działalności stowarzyszenia w zakończonym roku i zaplanowanie - w oparciu o dokonaną ocenę - działań, które będą dawać nadzieję na rozwój OSP, na jej większe możliwości i większą efektywność, zwłaszcza na płaszczyźnie operacyjno – technicznej.

Statuty OSP nadają walnym zebraniom sprawozdawczym następujące kompetencje:

 • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP za rok 2013, 
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie programu działania i budżetu stowarzyszenia na rok 2014, 
 • ustalenie wysokości składki członkowskiej.           

Walne zebranie jest zatem z jednej strony obowiązkiem, z drugiej zaś - okazją do podsumowania rocznej pracy stowarzyszenia, w odniesieniu do pięcioletniego planu ustalonego podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Celem każdej OSP powinno być porównanie planu z faktycznym jego wykonaniem i wyciągnięcie stosownych wniosków do dokonania (wynikającej także ze statutu) oceny pracy Zarządu. Ocena wykonania planu powinna posłużyć też do wytyczenia zadań dla OSP na rozpoczynający się rok.

Zadaniem ściśle związanym z oceną realizacji planu pracy jest analiza dochodów i wydatków OSP, oparta o przyjęty plan finansowy i sprawozdanie  finansowe. W analizie warto uwzględnić zasadnicze pytanie, czy uzyskane dochody odzwierciedlają faktyczne możliwości OSP, czy wydatki odpowiadały faktycznym potrzebom stowarzyszenia. Warto też zastanowić się jaki wpływ miały dochody i wydatki na realizację planu zadań statutowych. Oceniając powyższe, walne zebranie powinno w sposób rzeczowy i realny określić plan pracy oraz plan dochodów i wydatków na 2014 rok. Plan  powinien się także odnosić do planu na pięcioletnią kadencję, a także, uwzględniać zadania, których nie udało się zrealizować w roku 2013.

2. Plany finansowe w OSP

Dochody ochotniczych straży pożarnych powinny pochodzić i zazwyczaj pochodzą  z różnych źródeł. Dlatego też planując dochody na 2014 rok warto przygotować wcześniej projekt, który mógłby stać się podstawą do dyskusji na zebraniu, by wykorzystać wszelkie możliwości pozyskiwania pieniędzy ze wszystkich możliwych źródeł, w tym:składek członków zwyczajnych i wspierających darowizn, podejmowanych działań gospodarczych, dotacji i dofinansowań ze Związku OSP RP, Państwowej Straży Pożarnej i innych dotacji celowej z budżetu gminy i samorządów wyższych szczebli, odpisów 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy OSP jest organizacją pożytku publicznego. Z uwagi na fakt, że działania większości OSP zabezpieczane są przede  wszystkim środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu gminy oraz wsparciem finansowym (przy realizacji zakupów sprzętu i umundurowania) ze strony ZOSP RP, należy dobrze przeanalizować, zwłaszcza potrzeby operacyjne, by stały się one podstawą do ubiegania się o stosowne finansowanie działalności przez gminę i jak najlepsze wykorzystanie dofinansowania zakupów ze Związku OSP RP.      

3. Wskazówki organizacyjne i programowe

Kompetencje walnego zebrania określa statut OSP. Zwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd OSP powiadamiając wszystkich członków czynnych, honorowych i MDP (wskazane jest zapraszanie także członków wspierających) o terminie, miejscu i porządku w określonym  statutem terminie. Informację o zebraniu należy przekazać także w stosownym czasie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP i Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Do udziału w walnym zebraniu warto zaprosić przedstawicieli władz samorządowych gminy, a także powiatu, komendanta powiatowego PSP, szefów lub przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i firm, z którymi straż prowadzi lub chciałaby prowadzić współpracę wpływającą  na usprawnienie własnych statutowych działań.

Wszelkim postanowieniom walne zebranie nadaje charakter uchwał, które stanowią wykładnię do pracy dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i druhów realizujących określone zadania. Uchwały podejmowane są  zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2ogólnej liczby członków OSP uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości, zmiany statutu, rozwiązania OSP podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów.  Jeśli w zebraniu nie uczestniczy połowa osób uprawnionych do głosowania, zebranie nie ma mocy prawnej. W takim przypadku niezbędne jest ponowne zwołanie walnego zebrania przed upływem 14 dni. Podczas zebrania przeprowadzonego w drugim terminie  uchwały podejmowane są  bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób. Uchwały te nie mogą  jednak dotyczyć zbycia lub nabycia nieruchomości, zmian w statucie i rozwiązania OSP.

Walne zebranie jest najważniejszym w roku organizacyjnym wydarzeniem w OSP. Zbiera się bowiem najwyższa władza stowarzyszenia, która w tym czasie może decydować o wszystkim, co dotyczy straży. Wskazane jest zatem, aby zebraniu nadać charakter uroczysty, by przede wszystkim strażacy wystąpili w strojach galowych. Zebranie jest okazją, aby uroczyście wyróżnić zasłużonych druhów poprzez wręczenie im odznaczeń, odznak i innych wyróżnień. Dla zachowania odświętnego charakteru obrad warto wcześniej przeprowadzić apel mundurowy, by sprawdzić, czy każdy strażak ma odpowiedni strój, w sposób prawidłowy umieszczone wszelkie dystynkcje, emblematy, odznaczenia i odznaki.

4. Sprawozdawczość

 Niezwłocznie po odbyciu walnego zebrania sekretarz OSP sporządza odpowiednią dokumentację i przekazuje właściwym adresatom:

 • Protokół walnego zebrania wypełnia się w 3 egzemplarzach,  z czego 2 przekazuje się do ZOGm ( równorzędnego) ZOSP RP.
 • Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej wypełnia się w 3 egzemplarzach – jest to załącznik do protokołu.
 • Sprawozdanie finansowe i plan finansowy OSP wypełnia się w 3 egzemplarzach jako załącznik do protokołu. OSP mające status organizacji pożytku publicznego sporządzają takie sprawozdanie zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
 • Sprawozdanie finansowe OSP (prowadzącej tylko działalność statutową) należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad  rachunkowości dla niektórych jednostek nie będącymi spółkami handlowymi, nie  prowadzących działalności gospodarczej; sporządzić w 3 egz. i po zatwierdzeniu  przez walne zebranie dołączyć jeden egzemplarz do rocznego zeznania o wysokości osiąganego dochodu przez OSP jako płatnika podatku dochodowego dla osób prawnych (CIT – 8 ) składanego do US w ciągu 10 dni od walnego zebrania (najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r.)
 • Raport Ochotniczej Straży Pożarnej sporządza się w 2 egzemplarzach. Jeden należy przekazać prezesowi  ZOGm ZOSP RP. Raport należy wprowadzić do programu  „System OSP” w formie elektronicznej w terminie dwóch tygodni po zakończeniu walnego zebrania.
 • Plan działalności Ochotniczej Straży Pożarnej sporządzamy w 2 egz.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP sporządza się w 1 egz.

Po odbyciu walnych zebrań na terenie gminy, każdy Zarząd Oddziału Gminnego do dnia 15 kwietnia powinien przekazać do ZOP ZOSP RP „Informację  zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych OSP” na terenie gminy wraz z protokołami walnych zebrań. Zarządy Oddziałów Powiatowych sporządzają „ Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań na terenie powiatu” i w terminie do 30 kwietnia  przekazują 1 egz. do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, a drugi do właściwego BT ZOSP RP. Informację  zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w OSP na terenie Oddziału Gminnego a następnie Oddziału Powiatowego ZOSP RP należy wprowadzić do „Systemu OSP”. Zarząd Główny ZOSP RP wprowadzając program „System OSP” jako aplikację internetową udostępnioną dla 4 szczebli Związku OSP RP, umożliwił prowadzenie sprawozdawczości drogą elektroniczną. System OSP dostępny jest pod adresem: www.osp.org.pl lub www.zosprp.pl zakładka „System OSP”.            

  

Warszawa  12.12. 2013 r.

 


Dzisiaj jest: Poniedziałek
24 Listopada 2014
Imieniny obchodzą
Dobrosław, Emilia, Emma, Flora,
Franciszek, Gerard, Gerarda, Gerhard,
Jan, Mina, Pęcisław, Protazy

Do końca roku zostało 38 dni.
Zodiak: Strzelec
Weather data OK
Warszawa
8 °C

GALERIA

STRAŻAK MAZOWIECKI

STRAŻAK ROKU

Nasze Bezpieczeństwo

Copyright © 2014 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.