SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

                                                         

                                                                                                                                 

Uchwała Programowa

III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego

na lata 2012 – 2017

 

             III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, oceniając działalność pożarnictwa ochotniczego na szczeblu wojewódzkim stwierdza, że zadania nakreślone w Uchwale Programowej II Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego i XII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP były podczas minionej kadencji realizowane prawidłowo. Przyczyniło się to do umocnienia ochrony przeciwpożarowej województwa poprzez podniesienie, w znacznym stopniu, gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uzyskane osiągnięcia nie mogą przesłaniać problemów występujących w działalności oddziałów naszego Związku i OSP. Pozostają bowiem nadal istotne potrzeby i problemy nurtujące naszą służbę.

Na podstawie oceny dotychczasowej działalności dokonanej podczas kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP, zjazdów oddziałów gminnych / równorzędnych / i powiatowych Związku OSP RP oraz podczas obrad dzisiejszego Zjazdu, a także bieżących potrzeb ochrony przeciwpożarowej województwa – III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego postanawia przyjąć następujące kierunki działań Oddziału Wojewódzkiego Związku na lata 2012-2017:

I.          W zakresie działalności organizacyjnej :

 Wspieranie OSP w dążeniu do zwiększenia liczebności członków oraz liczby MDP;

 1. Wspieranie aktywności oddziałów Związku OSP RP z uwzględnieniem roli systemów informatycznych umożliwiających sprawny obieg informacji wewnątrzorganizacyjnych;
 1. Kontynuowanie okresowych szkoleń dla członków władz OSP  oraz władz oddziałów Związku OSP RP w celu umacniania OSP i oddziałów Związku poprzez  podnoszenie kwalifikacji działaczy strażackich; 
 2. Organizowanie cyklicznych narad prezesów zarządów oddziałów powiatowych Związku OSP RP  -  poświęconych bieżącym zagadnieniom działalności statutowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP;
 3. Współdziałanie  z   samorządami, administracją  rządową, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i służbami w ramach tworzenia  coraz lepszych warunków do funkcjonowania społecznej służby pożarniczej i pozyskiwania  partnerów  w  realizacji zadań statutowych.

 

II.         W zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i działalności  ratowniczo -  gaśniczej.

 1. Współdziałanie z KW PSP i KP/KM PSP w zakresie organizacji szkolenia pożarniczego strażaków ratowników OSP, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej p.t. „Młodzież zapobiega pożarom”, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych OSP oraz pokazów celem podnoszenia umiejętności i sprawności operacyjno-technicznej OSP;
 2. Dokonywanie okresowych analiz liczby i głównych przyczyn pożarów  oraz innych miejscowych zagrożeń występujących na terenie województwa a także udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności OSP włączonych do KSRG;
 3. Wspieranie działalności operacyjno-technicznej OSP poprzez podejmowanie działań na rzecz ich wyposażenia w samochody pożarnicze, sprzęt, umundurowanie i środki ochrony osobistej dostosowane do charakteru prowadzonych działań ratowniczych. Sprzęt musi posiadać aktualne atesty i certyfikaty gwarantujące odpowiednią jakość. Należy kontynuować działania zachęcające do realizowania zaopatrzenia poprzez Biuro ZOW ZOSP RP i Biura Terenowe ZOSP RP.  
 4. Kontynuowanie i  rozwijanie działań inspirujących oddziały Związku OSP RP i OSP w  zakresie  propagowania wśród społeczeństwa zasad bezpieczeństwa oraz sposobów i metod zapobiegania zagrożeniom. 

III.        W zakresie działalności kulturalno-wychowawczej

 1. Kultywowanie i wzbogacanie dorobku historycznego służby pożarniczej poprzez m.in:
 • wspieranie działalności kronikarskiej dokumentowania dziejów OSP i oddziałów Związku;
 • organizowanie imprez o bogatym i wielostronnym charakterze w tym : imprez regionalnych i wojewódzkich prezentujących dorobek orkiestr strażackich, zespołów folklorystycznych, a także imprez lokalnych promujących inne rodzaje działalności kulturalnej w OSP;
 • organizowanie i pomoc w organizacji uroczystych obchodów Dnia Strażaka, świąt państwowych i uroczystości strażackich oraz udział w pożarniczych uroczystościach centralnych i lokalnych;
 • prowadzenie działań propagujących czytelnictwo prasy pożarniczej, zwłaszcza „Strażaka Mazowieckiego” i „Strażaka”; systematyczne zwiększanie ich prenumeraty;
 1. Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie i kontynuowanie różnorodnych form działalności, jak : obozy szkoleniowo – wypoczynkowe w ramach „Akcji Letniej”, konkursy, turnieje, współpraca z opiekunami MDP;
 2. Prowadzenie kolejnych edycji Konkursu na „Strażaka Roku Województwa Mazowieckiego” – propagującego pozytywne postawy, odwagę i zaangażowanie strażaków ratowników OSP. 

 IV. W zakresie działalności finansowo-gospodarczej

 1. Intensyfikowanie działań w zakresie pozyskiwania przez Związek OSP RP, środków finansowych z tytułu wpłat 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych;
 2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na prowadzenie działalności programowej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP;
 3. Koncentrowanie działalności gospodarczej na systematycznym zaopatrywaniu OSP w sprzęt pożarniczy, umundurowanie i środki ochrony osobistej;
 4. Wspieranie OSP w pozyskiwaniu środków na zakup samochodów pożarniczych, a także na budowę i remonty remiz;
 5. Propagowanie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących działalności finansowo-gospodarczej w OSP i oddziałach Związku.

V.  Zalecenia organizacyjne

III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego zobowiązuje:

 1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do ujęcia zapisanych w uchwale programowej Zjazdu zadań w corocznych planach działalności i podjęcia odpowiednich działań dla zapewnienia ich wykonania.
 2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do oceny realizacji Uchwały Programowej Zjazdu  -  w połowie jego kadencji.
 3. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zjeździe oraz poinformowania zainteresowanych o sposobie ich realizacji.
 4. Delegatów na III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do przekazania na walnych zebraniach członków  OSP  oraz na posiedzeniach zarządów oddziałów powiatowych i gminnych / równorzędnych / Związku OSP RP informacji o przebiegu Zjazdu i treści uchwały programowej.
 5. Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego do corocznych kontroli realizacji zadań statutowych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego ze  szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał organów statutowych.
 6. Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego na XIII  Zjazd Krajowy ZOSP RP do bieżącego przedstawiania władzom pożarniczym szczebla krajowego wniosków i postulatów dot. funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.

III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego wyraża podziękowanie:

 • członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działaczom oddziałów: gminnych /równorzędnych/, powiatowych oraz wojewódzkiego Związku OSP RP, Zarządowi Wykonawczemu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, pracownikom Biura Oddziału Wojewódzkiego i Biur Terenowych ZOSP RP - za bieżącą realizację zadań statutowych oraz rozwijanie społecznych inicjatyw dla dobra swoich środowisk i całego województwa mazowieckiego,
 • Prezesowi i Zarządowi Głównemu oraz Zarządowi Wykonawczemu a także pracownikom  Biura  ZG ZOSP RP za pomoc w realizacji zadań statutowych,
 • Komendantowi Głównemu, Komendantowi Wojewódzkiemu, Komendantom Powiatowym/ Miejskim Państwowej Straży Pożarnej oraz załogom Komend za współpracę i pomoc w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
 • Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Wojewodzie Mazowieckiemu oraz administracji samorządowej i rządowej wraz z podległymi instytucjami i służbami za wspieranie działań służących poprawie wyposażenia OSP i realizacji podejmowanych inicjatyw  społecznych.
 • Prezesowi, Zarządowi i pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za istotny wkład w poprawę wyposażenia technicznego  OSP.
 • wszystkim przyjaciołom i sympatykom mazowieckiego pożarnictwa ochotniczego za pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów i zapewnieniu warunków do prawidłowego funkcjonowania OSP oraz oddziałów Związku OSP RP.
                                 
III Zjazd 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
woj. mazowieckiego

 

 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2012 r.

 

 


Harmonogram realizacji Uchwały programowej III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego                    


                                            

STRAŻAK MAZOWIECKI

STRAŻAK ROKU

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Uchwała Programowa III Zjazdu OW ZOSP RP