SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 / 2022 V Zjazdu

Program Działania 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 Województwa Mazowieckiego 
na lata 2022 – 2027

Miniona kadencja Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego to czas wielu przedsięwzięć organizacyjnych wspierających poprawę funkcjonowania OSP i ogniw Związku OSP RP na terenie Mazowsza. Ale to również czas wielu trudności niemożliwych do przewidzenia w realizacji naszych codziennych zadań. Druga połowa naszej kadencji, konieczna do podkreślenia, to czas nadzwyczajnego zaangażowania OSP i oddziałów Związku do walki z pandemią Covid 19, która podczas każdego posiedzenia Prezydium i Zarządu OW była przedmiotem szerokiej dyskusji i sprawozdań z podjętych działań przez OSP na terenie woj. mazowieckiego.

Ustawa o OSP, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r, częściowo zmieniła funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Przyniosła natomiast pewne przywileje dla strażaków ochotników. Są w niej również zapisy, które powinny być znowelizowane i zostaną one zgłoszone odrębnie w formie odrębnego stanowiska.

Wojna w Ukrainie pokazała niebywałą mobilizację i solidarność mazowieckich OSP i Związku OSP RP z ukraińskimi strażakami. Przejawiało się to w zbiórkach i przekazaniu naszym kolegom ukraińskim niezbędnego do działań sprzętu ratowniczego oraz wielkim zaangażowaniem w czysto ludzką pomoc uchodźcom z Ukrainy licznie przybywającym do naszego województwa.

W tych niecodziennych okolicznościach i warunkach obowiązkiem strażaków ochotników i działaczy Związku OSP RP wszystkich szczebli powinna być wzmożona aktywność i zaangażowanie w wykonywaniu przyjętych dobrowolnie obowiązków statutowych, a jednocześnie szczególnie warta wyjątkowego podkreślenia powinna być dbałość o jedność i solidarność w naszej strażackiej organizacji.

Dlatego też nadrzędnym celem naszej działalności w najbliższych 5-ciu latach powinno być dalsze organizacyjne umacnianie Związku OSP RP i zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych.

Wybrany na dzisiejszym Zjeździe Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, będzie w całej rozciągłości kontynuować formy działania wypracowane przez ustępujący Zarząd, służące dla dobra Związku OSP RP, ochotniczych straży pożarnych i ochrony przeciwpożarowej województwa mazowieckiego.

Delegaci oraz uczestnicy V Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego obradujący w dniu 18 czerwca 2022 roku w Błoniu stwierdzają, że pięcioletnia działalność Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Zarządu Wykonawczego oraz wszystkich ogniw terenowych Związku, a także jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego nakierowana była na realizację celów i zadań statutowych Związku.

Wysoko oceniamy także realizację Uchwały Programowej XIV Zjazdu Krajowego, jak i IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, który odbył się w Błoniu w 2017 roku.

Realizacja poszczególnych tematów ujętych w Programie przebiegała w oparciu o roczne programy działalności i plany finansowe Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oceniane corocznie przez Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego.

Na podstawie ocen dotychczasowej działalności statutowej dokonanych podczas ubiegłorocznych kampanii: walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP, zjazdów oddziałów gminnych / równorzędnych / i tegorocznych powiatowych Związku OSP RP oraz na dzisiejszym Zjeździe, a także w wyniku analizy obecnego stanu ochrony przeciwpożarowej województwa mazowieckiego, V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego postanawia przyjąć na lata 2022 – 2027 następujące kierunki działania Oddziału Wojewódzkiego:
 
I. W zakresie działalności organizacyjnej:

1. Wspieranie działalności oddziałów powiatowych Związku OSP RP w realizacji ich zadań statutowych;
2. Bieżące koordynowanie działalności statutowej władz oddziałów powiatowych Związku OSP RP: zarządów i komisji rewizyjnych - z uwzględnieniem roli systemów informatycznych umożliwiających sprawny i skuteczny przepływ informacji wewnątrzorganizacyjnych;
3. Szkolenie działaczy zarządów i komisji rewizyjnych oddziałów powiatowych Związku OSP RP oraz organizowanie - wspólnie przez zarządy i komisje rewizyjne oddziałów powiatowych Związku OSP RP podobnych szkoleń w odniesieniu do działaczy oddziałów gminnych / równorzędnych / Związku OSP RP, jak również do działaczy OSP.

II. W zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i działalności ratowniczo-gaśniczej:

1. Wspieranie działalności operacyjno-technicznej OSP poprzez podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wyposażenia ich w samochody pożarnicze, sprzęt, umundurowanie oraz środki ochrony osobistej dostosowane do charakteru prowadzonych działań ratowniczych przy uwzględnieniu faktu, iż ten sprzęt musi posiadać aktualne atesty i certyfikaty gwarantujące odpowiednią jakość.
2. Współdziałanie z KW i KP/KM Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego w zakresie organizacji różnego rodzaju szkoleń pożarniczych strażaków ratowników OSP, w tym funkcyjnych OSP oraz działaczy Związku, a także ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych OSP stosownie do Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz pokazów, celem podnoszenia umiejętności i sprawności operacyjno-technicznej OSP;
3. Dokonywanie okresowych analiz stanu gotowości OSP do działań ratowniczych na terenie działania poszczególnych oddziałów powiatowych Związku OSP RP;
4. Dokonywanie na bazie danych statystycznych PSP okresowych analiz liczby i głównych przyczyn pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń występujących na terenie województwa, a także udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
5. Wzmóc znacząco działania, wykorzystując w tym celu rolę oraz osobiste zaangażowanie działaczy poszczególnych oddziałów Związku OSP RP, zachęcające Ochotnicze Straże Pożarne do zakupów niezbędnego sprzętu oraz umundurowania za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego filii na terenie woj. mazowieckiego.

 III. W zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarządów Oddziałów Związku:

1. Współdziałanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w pracy z młodzieżą poprzez inicjowanie organizacji obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, biwaków, rajdów i zawodów sportowo-pożarniczych. Propagowanie uczestnictwa w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz w konkursach plastycznych celem zwiększenia liczebności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przygotowywania nowych kadr do OSP;
2. Szeroka promocja zadań i aktywności strażaków ochotników z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacyjnych celem pozyskiwania nowych członków zwyczajnych gwarantujących sprawne działanie jednostek operacyjno-technicznych oraz realizację zadań statutowych OSP;
3. Wspieranie OSP w pozyskiwaniu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia niezbędnego w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych oraz wyekwipowania osobistego strażaków-ratowników;
4. Praktyczne wdrażanie pilotażowego Programu FIRST RESPONDER poprzez nabór członków, ich systematyczne szkolenie i doskonalenie oraz wyposażanie w odręczne pakiety ratunkowe oraz defibrylatory AED (w wersji demo) i fantomy ćwiczebne;
5. Umacnianie roli Komendanta Gminnego Związku OSP RP jako dowódcy pododdziałów OSP na terenie Gminy i łącznika pomiędzy strukturami Związku OSP RP, a samorządem Gminy;
6. Podjęcie działań programowo-organizacyjnych związanych z organizacją jubileuszy w 2023 r - 50-lecia powstania oddziałów gminnych / równorzędnych / Związku OSP RP i w 2024 r. - 25-lecia reaktywowania oddziałów powiatowych ZOSP RP;
7. Organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz współzawodnictwa OSP, wzmacniając integrację środowiska pożarniczego i dbając o sprawność fizyczną i kondycję członków OSP;
8. Wzmocnienie roli młodego pokolenia strażaków w pełnieniu funkcji w OSP i poszczególnych szczeblach Związku.

IV. W zakresie współdziałania z Państwową Strażą Pożarną - w celu poprawy sprawności działań ratowniczych OSP:

1. Monitorowanie procesu wdrażania w życie przepisów wykonawczych do Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. poprzez udział przedstawicieli Związku w procesie konsultacyjnym i legislacyjnym.
2. Zabieganie o zwiększenie środków finansowych pochodzących z budżetu centralnego oraz innych źródeł, będących w dyspozycji Komend Państwowej Straży Pożarnej na Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i spoza systemu.
3. Aktywne współdziałanie Komendantów Gminnych Związku OSP z Komendantami Powiatowymi/Miejskimi PSP w celu doskonalenia systemów koordynacji i współdziałania w obszarze gotowości operacyjnej i skuteczności w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
4. Partnerska współpraca przy racjonalnym przekazywaniu w trybie art. 31 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.(Dz. U. z 2021 r. z późn. zm). zbędnego i sprawnego technicznie taboru samochodowego, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w celu dalszego ich użytkowania.
         
V. Współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami wspierającymi działalność OSP i Związku OSP RP:

1. Zacieśnianie kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz podmiotami deklarującymi współpracę z OSP oraz ogniwami Związku OSP RP;
2. Włączanie przedstawicieli podmiotów współpracujących w realizację bieżących przedsięwzięć organizacyjnych OSP i Związku;
3. Zobligowanie Zarządu Oddziału, Prezydium oraz Zarządu Wykonawczego do stałej współpracy z naszymi najbliższymi partnerami:
- Samorządem Województwa Mazowieckiego,
- Samorządami Gminnymi (równorzędnymi) oraz Powiatowymi otwartymi na partnerską współpracę,
- Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendami Powiatowymi/ Miejskimi PSP woj. mazowieckiego,
- Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Dyrekcjami Regionalnymi Lasów Państwowych w Warszawie i Radomiu,
- Mazowieckim Kuratorium Oświaty.

VI. W zakresie działalności kulturalno-wychowawczej:

1. Kultywowanie i wzbogacanie dorobku historycznego pożarnictwa poprzez m. in. wspieranie działalności kronikarskiej w OSP i oddziałach Związku:
- organizowanie imprez o bogatym i wielostronnym charakterze w tym: imprez regionalnych i wojewódzkich prezentujących dorobek orkiestr strażackich, a także imprez lokalnych promujących inne rodzaje działalności kulturalnej w OSP,
- organizowanie i pomoc w organizacji uroczystych obchodów „Dnia Strażaka”, świąt państwowych i uroczystości strażackich oraz udział w pożarniczych uroczystościach centralnych i lokalnych,
2. Prowadzenie działań propagujących czytelnictwo prasy pożarniczej, w tym miesięcznika „Strażak” i „Strażak Mazowiecki”;
3. Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży dla podtrzymania tradycji poprzez podejmowanie i kontynuowanie różnorodnych form działalności, takich jak: obozy szkoleniowo-wypoczynkowe członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, konkursy plastyczne oraz stała współpraca w tym zakresie z opiekunami MDP;
4. Kontynuowanie Konkursu Strażaka Miesiąca i Strażaka Roku Województwa Mazowieckiego propagującego pozytywne postawy, odwagę i zaangażowanie strażaków ratowników OSP.

VII. W zakresie działalności finansowo-gospodarczej:

1. Intensyfikowanie działań w zakresie pozyskiwania przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem Związku OSP RP, środków finansowych z wpłat 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na prowadzenie działalności programowej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP;
3. Kontynuowanie działalności handlowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP (Zarząd Wykonawczy oraz filie) polegającej na sprzedaży zainteresowanym OSP sprzętu pożarniczego, umundurowania i środków ochrony osobistej;
4. Wspieranie OSP w pozyskiwaniu środków na zakup samochodów pożarniczych i sprzętu, a także na budowę i remonty remiz;
5. Propagowanie obowiązujących przepisów prawnych i zasad dotyczących działalności finansowo-gospodarczej w OSP i oddziałach Związku OSP RP.

VIII. Zalecenia organizacyjne:

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego zobowiązuje:

1. Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do ujęcia zapisanych w Uchwale Programowej Zjazdu zadań w corocznych planach ich działalności oraz do podjęcia odpowiednich działań dla zapewnienia wykonania tych planów,
2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do oceny realizacji Uchwały Programowej Zjazdu - w połowie jego kadencji,
3. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do rozpatrzenia wniosków i postulatów zgłoszonych na Zjeździe oraz poinformowania zainteresowanych o sposobie ich realizacji,
4. Delegatów na V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do przekazania na najbliższych posiedzeniach zarządów oddziałów powiatowych i gminnych /równorzędnych Związku OSP RP informacji o przebiegu Zjazdu oraz treści Uchwały Programowej Zjazdu.

5. Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do corocznych kontroli realizacji zadań statutowych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał organów statutowych Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP R;
6. Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego na XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP do przedstawiania władzom pożarniczym szczebla krajowego wniosków i postulatów dot. funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na Mazowszu.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego wyraża podziękowanie:

- Wszystkim członkom OSP, działaczom oddziałów: gminnych / równorzędnych / i powiatowych Związku OSP RP oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Zarządowi Wykonawczemu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, pracownikom Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego filii – za bieżącą realizację zadań statutowych oraz rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz swoich środowisk i województwa mazowieckiego;
- Prezesowi i Zarządowi Głównemu oraz Zarządowi Wykonawczemu, a także pracownikom Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP – za pomoc w realizacji zadań statutowych;
- Komendantowi Głównemu, Komendantowi Wojewódzkiemu, Komendantom Powiatowym / Miejskim oraz załogom Komend Państwowej Straży Pożarnej – za współpracę oraz pomoc w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności;
- Wojewodzie Mazowieckiemu i Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz administracji rządowej i samorządowej wraz z podległymi im instytucjami i służbami – za wspieranie działań służących poprawie funkcjonowania OSP i oddziałów Związku OSP RP, a także realizacji podejmowanych przez nie różnych inicjatyw społecznych;
- Radzie Nadzorczej, Zarządowi oraz pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – za istotny wkład w poprawę wyposażenia technicznego OSP;
- Wszystkim przyjaciołom i sympatykom pożarnictwa ochotniczego za pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów i zapewnieniu właściwych warunków do prawidłowego funkcjonowania OSP oraz oddziałów Związku OSP RP.

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego

Warszawa, dnia 18 czerwca 2022 r.

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Uchwała Programowa V Zjazdu OW ZOSP RP