SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

                                                         

                                                                                                                                 

Uchwała Programowa

IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego

na lata 2017 – 2021

                                                                                                                                   

           IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego, rozpatrując sprawozdania z działalności poszczególnych władz Oddziału: Zarządu, Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej oraz wnioski tej Komisji  -  stwierdza, że zadania zawarte w Uchwale Programowej III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz XIII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP, w trakcie mijającej kadencji władz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP były realizowane prawidłowo.

Jednak uzyskane w latach 2012-2016 osiągnięcia nie mogą przesłaniać problemów oraz trudności występujących w działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i poszczególnych oddziałów Związku OSP RP oraz OSP na terenie woj. mazowieckiego.

          Na podstawie ocen dotychczasowej działalności statutowej  -  dokonanych podczas ubiegłorocznych kampanii:  walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP, zjazdów oddziałów gminnych /równorzędnych/ i powiatowych Związku OSP RP oraz na dzisiejszym Zjeździe, a także w wyniku analizy obecnego stanu ochrony przeciwpożarowej województwa mazowieckiego  -  IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego postanawia przyjąć następujące kierunki działań Oddziału Wojewódzkiego na lata 2017-2021:

 

W zakresie działalności organizacyjnej:

 1. Współdziałanie z samorządami, administracją rządową, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i służbami, w tym zwłaszcza z Komendą Wojewódzką i z poszczególnymi komendami powiatowymi/miejskimi Państwowej Straży Pożarnej w ramach tworzenia oraz doskonalenia warunków do prawidłowego funkcjonowania społecznej służby pożarniczej i pozyskiwania partnerów do bieżącej realizacji zadań statutowych Związku OSP RP;
 2. Wspieranie działalności oddziałów powiatowych Związku OSP RP  w realizacji zadań statutowych;
 3. Bieżące koordynowanie działalności statutowej władz oddziałów powiatowych Związku OSP RP: zarządów i komisji rewizyjnych - z uwzględnieniem roli systemów informatycznych umożliwiających sprawny przepływ informacji wewnątrzorganizacyjnych;
 4. Okresowe przeprowadzanie szkoleń działaczy zarządów i komisji rewizyjnych oddziałów powiatowych Związku OSP RP oraz organizowanie - wspólnie przez zarządy i komisje rewizyjne oddziałów  powiatowych Związku OSP RP  podobnych szkoleń w odniesieniu do działaczy oddziałów gminnych /równorzędnych/ Związku OSP RP, jak również do działaczy OSP.

          

W zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i działalności ratowniczo-gaśniczej:

 1. Współdziałanie z KW i KP/KM Państwowej Straży Pożarnej w zakresie organizacji szkolenia pożarniczego strażaków ratowników OSP, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych OSP oraz pokazów - celem podnoszenia umiejętności i sprawności operacyjno-technicznej OSP;
 2. Dokonywanie okresowych analiz stanu gotowości OSP do działań ratowniczych na terenie działania poszczególnych oddziałów powiatowych Związku OSP RP;
 3. Dokonywanie okresowych analiz liczby i głównych przyczyn pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń występujących na terenie województwa, a także udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
 4. Wspieranie działalności operacyjno-technicznej OSP poprzez podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wyposażenia ich w samochody pożarnicze, sprzęt, umundurowanie oraz środki ochrony osobistej dostosowane do charakteru prowadzonych działań ratowniczych przy uwzględnieniu faktu, iż ten sprzęt musi posiadać aktualne atesty i certyfikaty gwarantujące odpowiednią jakość. Ponadto należy wzmóc dział-  przy skuteczniejszym wykorzystaniu w tym celu roli oraz osobistego zaangażowania działaczy poszczególnych oddziałów  Związku OSP RP zachęcające OSP do dokonywania zakupów niezbędnego sprzętu oraz umundurowania za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego filii na terenie woj. mazowieckiego; 
 5. Kontynuowanie i rozwijanie działań inspirujących oddziały Związku OSP RP i OSP w zakresie  propagowania  wśród  społeczeństwa  zasad  bezpieczeństwa  oraz sposobów i metod zapobiegania zagrożeniom.

 

W zakresie działalności kulturalno-wychowawczej:

 1. Kultywowanie i wzbogacanie dorobku historycznego pożarnictwa poprzez m.in.: wspieranie działalności kronikarskiej
 2. Organizowanie imprez o bogatym i wielostronnym charakterze w tym:  
 • regionalnych i wojewódzkich prezentujących dorobek orkiestr strażackich,  
 • zespołów folklorystycznych, a także imprez lokalnych promujących inne rodzaje działalności kulturalnej w OSP;
 • organizowanie i pomoc w organizacji uroczystych obchodów „Dnia Strażaka”, świąt państwowych i uroczystości strażackich oraz udział w pożarniczych uroczystościach centralnych i lokalnych;
 • prowadzenie działań propagujących czytelnictwo prasy pożarniczej, w tym  zwłaszcza czasopisma  „Strażak” i „Strażak Mazowiecki”:     
 1. Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie i kontynuowanie różnorodnych form działalności, takich jak:  obozy szkoleniowo-wypoczynkowe członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, konkursy, współpraca z opiekunami MDP;
 2. Prowadzenie kolejnych edycji Konkursu na „Strażaka Roku Woj. Mazowieckiego” - propagującego pozytywne postawy, odwagę i zaangażowanie strażaków ratowników OSP.

W zakresie działalności finansowo-gospodarczej:

 1. Intensyfikowanie działań w zakresie pozyskiwania za pośrednictwem Związku OSP RP, środków finansowych z wpłat 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych;
 2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na prowadzenie działalności programowej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP;
 3. Kontynuowanie działalności handlowej polegającej na sprzedaży zainteresowanym OSP sprzętu pożarniczego, umundurowania i środków ochrony osobistej.
 4. Wspieranie OSP w pozyskiwaniu środków na zakup samochodów pożarniczych, a także na budowę i remonty remiz;
 5. Propagowanie obowiązujących przepisów prawnych i zasad dot. Działalności finansowo-gospodarczej w OSP i oddziałach Związku OSP RP.

Zalecenia organizacyjne: 

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego zobowiązuje: 

 1. Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do ujęcia zapisanych w Uchwale Programowej Zjazdu zadań w corocznych planach ich działalności oraz do podjęcia odpowiednich działań dla zapewnienia wykonania tych planów.
 2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do oceny realizacji Uchwały Programowej Zjazdu  -  w połowie jego kadencji.
 3. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do rozpatrzenia wniosków i  postulatów zgłoszonych na Zjeździe oraz poinformowania zainteresowanych sposobie ich realizacji.
 4. Delegatów na IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do przekazania na najbliższych posiedzeniach zarządów oddziałów powiatowych i gminnych /równorzędnych/ Związku OSP RP informacji o przebiegu Zjazdu oraz treści Uchwały Programowej Zjazdu.                                 
 5. Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP do corocznych kontroli realizacji zadań statutowych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał organów statutowych Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
 6. Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego na XIV Zjazd Krajowy Związku OSP RP do przedstawiania władzom pożarniczym szczebla krajowego wniosków i postulatów dot. funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego wyraża podziękowanie:

 • Wszystkim członkom OSP,  działaczom oddziałów:  gminnych /równorzędnych/  i powiatowych  Związku OSP RP  oraz  Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP,  Zarządowi Wykonawczemu Oddziału Wojewódzkiego  Związku OSP RP,  pracownikom Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego filii - za bieżącą realizację zadań statutowych oraz rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz swoich środowisk i woj. mazowieckiego,
 • Prezesowi i Zarządowi Głównemu oraz Zarządowi Wykonawczemu, a także pracownikom  Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP  -  za  pomoc  w  realizacji zadań statutowych,
 • Komendantowi Głównemu,  Komendantowi Wojewódzkiemu,  Komendantom Powiatowym / Miejskim oraz załogom Komend Państwowej Straży Pożarnej  -  za współpracę  oraz pomoc w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.   
 • Wojewodzie Mazowieckiemu i Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz administracji rządowej i samorządowej wraz z podległymi im instytucjami i służbami  -  za wspieranie działań służących poprawie funkcjonowania OSP i oddziałów Związku OSP RP, a także realizacji podejmowanych przez nie różnych inicjatyw społecznych.
 • Radzie Nadzorczej, Zarządowi oraz pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  -  za istotny wkład w poprawę wyposażenia technicznego OSP.
 • Wszystkim przyjaciołom i sympatykom mazowieckiego pożarnictwa ochotniczego za pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów i zapewnieniu właściwych warunków do prawidłowego funkcjonowania OSP oraz oddziałów Związku OSP RP.

 

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP woj. mazowieckiego

Błonie, dnia 20 maja  2017 r.                            

                                            

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Prawo